Up

การดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรม

การดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561
คำสั่ง อบจ.นศ ที่ 2163/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2558
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552
 
 
Powered by Phoca Download

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.