(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
387422
วันนี้วันนี้159
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้237
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1938
เดือนนี้เดือนนี้8357
ทั้งหมดทั้งหมด387422
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559

การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลจริยธรรม

ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561

ประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม                 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 กันยายน 2558

ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ นโยบายคุณธรรมฯ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชันฯ พ.ศ. 2558

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2552


 
คำสั่ง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2163/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.