Up

การตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Announce-0023-4-3032-2671-m.pdf
Date:
21 มิถุนายน 2562
Downloads:
18 x

การตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
 
Powered by Phoca Download

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.