Up

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงาน ก.ถ.
การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2563
รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
การตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทตามโครงการ Young Leader' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2561
 
 
Powered by Phoca Download

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.