orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
Manu report
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
257837
วันนี้วันนี้26
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้347
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้819
เดือนนี้เดือนนี้6584
ทั้งหมดทั้งหมด257837
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559

โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

 
โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
frame
นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  frame  
  นางสาวปัตติมา เพิงใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
     
frame frame siwat
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสิปพล  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
frame jira  frame
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวจิรา ทองคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
     
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
   
 

นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 
frame olarn frame
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าที่ ร.อ.โอฬาร หมั่นถนอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจิรวัฒน์  กุญชรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame frame
นายวิชิต รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนันทวิทย์ บุงอสตูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิรมล ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
  frame  
     
  นายกุศล ชูคง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 
     
frame    
นายกุศล ชูคง
นิติกรชำนาญการ
  นางสาวอานิสา ราชาพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

งานธุรการ
 frame                    
 นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา กล่าวเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวสุพรรษา เดวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.