orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
cpt 2565
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao3

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
655302
วันนี้วันนี้92
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้230
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้92
เดือนนี้เดือนนี้9487
ทั้งหมดทั้งหมด655302
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559

ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่

 ขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่
            กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารงานบุคคล โดยมุ่งเน้นพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรธรรมรัฐ มุ่งมั่นในการเสริมสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้คุณค่าบุคลากรโดยยึดหลักงานเพิ่มผลคนเป็นสุข  สร้างและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรตามหลักการสรรหา พัฒนา รักษาไว้  และใช้ประโยชน์

          กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งส่วนราชการภายในกองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย และ 1 งาน ดังนี้

          1. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนอัตรากำลัง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง งานทะเบียนประวัติ งานเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ งานเลขานุการ ก.จ.จ. และงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
           2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลื่อนระดับ งานเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน งานวิทยฐานะข้าราชการครู งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน งานสิทธิสวัสดิการ งานพัฒนาบุคลากร งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
           3. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ งานคดีอาญา คดีปกครอง และคดีอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย งานมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจ งานประมวลจริยธรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวินัยและคุณธรรม
          4. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณของกอง งานข้อบัญญัติงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดวางระบบควบคุมภายใน งานสิทธิสวัสดิการของกองการเจ้าหน้าที่ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.