orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
cpt 2565
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao3

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
608806
วันนี้วันนี้171
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้714
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2671
เดือนนี้เดือนนี้171
ทั้งหมดทั้งหมด608806
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. คำสั่ง อบจ.นศ.
  2. ประกาศ อบจ.นศ.
  3. ประกาศ ก.จ.จ.นศ.
  4. ประกาศ ก.จ.
  5. ประกาศทั่วไป
  6. แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
4541/2565 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางศุภวราภรณ์ หนูเอียด) 30 พฤศจิกายน 2565
4540/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (นายวุฒินันท์ หวานนวล,นางฐิติมา จินดานคร,นางพิสุทธิ์ศรี จิตต์มั่น) 30 พฤศจิกายน 2565
4539/2565 แก้ไขคำสั่งให้โอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (จำนวน 11 ราย) 30 พฤศจิกายน 2565
4538/2565 แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.เอื้ออารี ภู่สกุล,น.ส.พรทิพย์ แกะประจักษ์,น.ส.วณิชชญา ทองพนัง) 30 พฤศจิกายน 2565
4522/2565 โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางพิสุทธิ์ศรี จิตต์มั่น) 30 พฤศจิกายน 2565
4521/2565 รับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายชัยวัฒน์ หมวดมณี) 30 พฤศจิกายน 2565
4520/2565 ให้โอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุรัตนา เกื้อวงษ์) 30 พฤศจิกายน 2565
4519/2565 มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 30 พฤศจิกายน 2565
4493/2565 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน 28 พฤศจิกายน 2565
4492/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.เรวดี พันเพชรศรี,น.ส.จารีรัตน์ แนบแนียรการ,นางเบญจวรรณ สิทธิชัย) 28 พฤศจิกายน 2565
4467/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน  25 พฤศจิกายน 2565
4460/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.สาวิตรี ธรฤทธิ์) 24 พฤศจิกายน 2565
4459/2565 แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายคณิศร สังข์ศรีอินทร์) 24 พฤศจิกายน 2565
4458/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) (นายไพฑูรย์ ประสมศรี) 24 พฤศจิกายน 2565
4441/2565 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 23 พฤศจิกายน 2565
4440/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  23 พฤศจิกายน 2565
4439/2565 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 23 พฤศจิกายน 2565
4438/2565 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างในกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไป 23 พฤศจิกายน 2565
4437/2565 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 23 พฤศจิกายน 2565
4435/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (น.ส.พิสุทธิณี ธาณุกิจ) 23 พฤศจิกายน 2565
4301/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (นายอนุรักษ์ พิทักษ์บูรพา) 11 พฤศจิกายน 2565
4274/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  9 พฤศจิกายน 2565
4269/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (น.ส.บุษกร พูนพนัง) 9 พฤศจิกายน 2565
4256/2565 แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายคณิศร สังข์ศรีอินทร์) 8 พฤศจิกายน 2565
4247/2565 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  8 พฤศจิกายน 2565
4217/2565 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน  4 พฤศจิกายน 2565
4209/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง  4 พฤศจิกายน 2565
4191/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือน (นางศุภวราภรณ์ หนูเอียด) 2 พฤศจิกายน 2565
4190/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นายสุปัญญา ชูเพชร) 2 พฤศจิกายน 2565
4176/2565 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายวสันต์ นันทกาล) 1 พฤศจิกายน 2565
4165/2565 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (นายไสว เขียวจันทร์) 31 ตุลาคม 2565
4159/2565 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  31 ตุลาคม 2565
4152/2565 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายอภิวัฒน์ โอฬารรัตน์) 28 ตุลาคม 2565
4151/2565 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (จำนวน 11 ราย) 28 ตุลาคม 2565
4150/2565 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ว่าที่ ร.ต.เจษฎา หมื่นสนิท) 28 ตุลาคม 2565
4149/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) (น.ส.สาวิตรี ธรฤทธิ์) 28 ตุลาคม 2565
4148/2565 รับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายสุปัญญา ชูเพชร) 28 ตุลาคม 2565
4147/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (น.ส.พัชรี ทองเรือง) 28 ตุลาคม 2565
4059/2565 แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน 17 ตุลาคม 2565
4037/2565 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ทศพร ทรัพย์มี) 12 ตุลาคม 2565
4028/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (น.ส.เอื้ออารี ภู่สกุล,น.ส.พรทิพย์ แกะประจักษ์,น.ส.วณิชชญา ทองพนัง) 10 ตุลาคม 2565
4027/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือน (นางชฎาพร เสนา) 10 ตุลาคม 2565
4006/2565 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (33 ราย) 7 ตุลาคม 2565
3997/2565 ยกเลิกคำสั่งและมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 ตุลาคม 2565
3972/2565 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางศุภวราภรณ์ หนูเอียด) 6 ตุลาคม 2565
3956/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (นายณรงค์ ศรีจำรัส,น.ส.ผุสดี ช่วยสกุล,น.ส.พิสุทธิณี ธาณุกิจ) 5 ตุลาคม 2565

แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.นศ.)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) 14 พฤศจิกายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน) 14 พฤศจิกายน 2565
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (น.ส.เรวดี พันเพชรศรี,น.ส.จารีรัตน์ แนบเนียรการ) 14 พฤศจิกายน 2565
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง) 8 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 พฤศจิกายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 27 ตุลาคม 2565
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 25 ตุลาคม 2565
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) 19 ตุลาคม 2565
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 18 ตุลาคม 2565
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน) 11 ตุลาคม 2565
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการลงเวลาการปฏิบัติราชการ 30 กันยายน 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 กันยายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 21 กันยายน 2565
กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 13 กันยายน 2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 12 กันยายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 6 กันยายน 2565
ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 1 กันยายน 2565
แก้ไขประกาศให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ (เฉพาะราย) 31 สิงหาคม 2565
ยกเลิกประกาศและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 15 สิงหาคม 2565
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  8 สิงหาคม 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (น.ส.อมรรัตน์ คงบุญแก้ว) 5 กรกฎาคม 2565
ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  10 มิถุนายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (น.ส.ธมนพรรณ จันธิปะ) 8 มิถุนายน 2565
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 30 พฤษภาคม 2565
ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 30 พฤษภาคม 2565
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 30 พฤษภาคม 2565
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 10 พฤษภาคม 2565
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 26 เมษายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  26 เมษายน 2565
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  22 เมษายน 2565 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2  7 เมษายน 2565
แก้ไขประกาศให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ (นางทรรสนี สุทิน)  31 มีนาคม 2565

 

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนงนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2564  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  (แนวทางปฏิบัติ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)

  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง
อบจ.นนทบุรี รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
อบจ.สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
อบจ.พัทลุง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
อบจ.เชียงราย การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
อบจ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านสาธารณสุข) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
อบจ.ฉะเชิงเทรา รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
อบจ.นครปฐม ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  
อบจ.เชียงราย การสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลเมืองแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
อบจ.อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
อบจ.ศรีสะเกษ การสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
อบจ.จันทบุรี รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (สายงานผู้บริหาร) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565    
อบจ.สระบุรี รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
อบจ.เพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
อบจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
อบจ.ยโสธร ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 
อบจ.ตรัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
อบจ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  
อบจ.ปัตตานี ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565   
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครู) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
อบจ.ยะลา รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  
อบจ.ยะลา ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
อบจ.เพชรบูรณ์ ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
อบจ.เพชรบูรณ์ ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  
อบจ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
อบจ.เลย ประกาศผลการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
อบจ.เลย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
อบจ.ยะลา ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
อบจ.หนองบัวลำภู รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
อบจ.เลย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
อบจ.อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
อบจ.สระบุรี รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
อบจ.นราธิวาส ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
อบจ.ปัตตานี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 
อบจ.ปัตตานี ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
อบจ.อำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน (สายงานผู้บริหาร) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
อบจ.จันทบุรี การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
อบจ.ลำพูน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
อบจ.ปทุมธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
อบจ.เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรณีเหตุพิเศษได้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลทุ่งใส ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
อบจ.เพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
อบจ.สุโขทัย ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน (สายงานผู้บริหาร) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.