orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
Manu report
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
257833
วันนี้วันนี้22
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้347
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้815
เดือนนี้เดือนนี้6580
ทั้งหมดทั้งหมด257833
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. แจ้งเวียนประกาศ
  2. แจ้งเวียนคำสั่ง
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
  5. ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง newff24 25 พฤศจิกายน 2562
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) newff24 25 พฤศจิกายน 2562
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 24 ตุลาคม 2562
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 15 ตุลาคม 2562
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 9 ตุลาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 12 กันยายน 2562
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 4 กันยายน 2562
รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 สิงหาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 สิงหาคม 2562
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 31 กรกฎาคม 2562
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 17 เมษายน 2562
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 21 มีนาคม 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2561 5 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ต่อ)  27 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  27 กันยายน 2561

 แจ้งเวียนประกาศ ก.จ.จ. นครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 newff24 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 newff24 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 newff24 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2562  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

*** แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการ

13 สิงหาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 31 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 21 พฤษภาคม 2562

แบบประเมินประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น (เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน) *** ตามประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายข้าราชการ) ลว. 30 ธ.ค. 2558

 
ประกาศ ก.จ.จ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 15 มกราคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 12 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  9 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561  15 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 18 กรกฎาคม 2561
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  18 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 
15 กุมภาพันธ์ 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุติเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา
10 เมษายน 2561
ยกเลิกประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 25 ตุลาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559  16 สิงหาคม 2547
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) 9 ธันวาคม 2559
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่  17 สิงหาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  17 สิงหาคม 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)  12 กรกฎาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (บัญชีเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2)  17 พฤษภาคม 2559
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 17 พฤษภาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  18 เมษายน 2559 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5) 8 เมษายน 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (บัญชีรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 29 กันยายน 2558
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 มิถุนายน 2558
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 12 มีนาคม 2558

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลของ อบจ.นครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
348/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายสหรัฐ ทองน้อย) newff24 7 กุมภาพันธ์ 2563
335/2563 การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานนิติการ (นายสุชีพ อินทร์จันทร์) newff24 6 กุมภาพันธ์ 2563
321/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายพิสิฐ อุดโหล) newff24 5 กุมภาพันธ์ 2563
316/2563 การให้พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 4 กุมภาพันธ์ 2563
315/2563 ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 4 กุมภาพันธ์ 2563
279/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายธีระวุฒิ อาชาฤทธิ์) 31 มกราคม 2563
269/2563 การจ้างพนักงานจ้าง (จำนวน 14 ราย) 31 มกราคม 2563
242/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นางปัญจมาพร รัตนมณี) 29 มกราคม 2563
169/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (กรกต บุญสนิท, นรินทร์ จีนโดน, รถเสน ถนอมนาม) 21 มกราคม 2563
85/2563 ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 13 มกราคม 2563
93/2563 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มกราคม 2563
92/2563 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) (นางศุภิสรา มณีโลกย์) 13 มกราคม 2563
91/2563 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) (นางศุภิสรา มณีโลกย์) 13 มกราคม 2563
90/2563 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) (นางศุภิสรา มณีโลกย์) 13 มกราคม 2563
89/2563 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นางศุภิสรา มณีโลกย์) 13 มกราคม 2563
88/2563 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (นางศุภิสรา มณีโลกย์) 13 มกราคม 2563
48/2563 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (จำนวน 8 ราย) 7 มกราคม 2563
42/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางกมลจิต โชติกะ) 6 มกราคม 2563
36/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ  (จำนวน 7 ราย) 3 มกราคม 2563
16/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.ยุพวรรณ์ แก้วกาญจน์) 3 มกราคม 2563
3127/2562 การจ้างพนักงานจ้าง 26 ธันวาคม 2562
3123/2562 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (นายชัยศึก อักษรรัตน์) 26 ธันวาคม 2562
3122/2562 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (นางปัญจมาพร รัตนมณี) 26 ธันวาคม 2562
3074/2562 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน 20 ธันวาคม 2562
3035/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2562 (น.ส.ปริณุต สุจารีย์) 13 ธันวาคม 2562
3034/2562 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นางเครือวัลย์ โชติวัน, นายอุรุพงศ์ หมีเปรม) 13 ธันวาคม 2562
3033/2562 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายโยธิน ศรีนวลแก้ว) 13 ธันวาคม 2562
3021/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ปริณุต สุจารีย์) 12 ธันวาคม 2562
2969/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นายสิทธิโชค ชัยพราหมณ์) 4 ธันวาคม 2562
2940/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 ธันวาคม 2562
2936/2562 การแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายสิทธิโชค ชัยพราหมณ์) 29 พฤศจิกายน 2562
2927/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นายสุธี มีเสน) 28 พฤศจิกายน 2562
2920/2562 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ศศินันท์ ถ้วยทอง, นายณรงค์ อินทานนท์) 28 พฤศจิกายน 2562
2906/2562 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 26 พฤศจิกายน 2562
2905/2562 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 26 พฤศจิกายน 2562
2892/2562 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รอบการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2562
2897/5892 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายไพรัช โสภิพัส) 26 พฤศจิกายน 2562
2887/2562 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (ภารกิจถ่ายโอนสนามกีฬากลางจังหวัด) 25 พฤศจิกายน 2562
2833/2562 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง 21 พฤศจิกายน 2562
2791/2562 แก้ไขคำสั่งการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นายสมมิตรชัย ไพศาล) 18 พฤศจิกายน 2562
2782/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (นายจิรวัฒน์ กุญชรินทร์, น.ส.รัตนาภรณ์ บุญสิน) 18 พฤศจิกายน 2562
2771/2562 แก้ไขคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานนิติการ (นายสมมิตรชัย ไพศาล) 15 พฤศจิกายน 2562
2701/2562 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (น.ส.กมลทิพย์ แก้วตาทิพย์) 1 พฤศจิกายน 2562
2700/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (ว่าที่ ร.ต.นิติธร ช่วยเอื้อ) 1 พฤศจิกายน 2562
2660/2562 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ (นายสนั่น ศิลารัตน์, นายชำนาญ เอียดแก้ว) 28 ตุลาคม 2562
2624/2562 การให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (น.ส.สุทธิพร ภิรมย์) 24 ตุลาคม 2562
2623/2562 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ (นางจุรีพร รัตติรุจิเศวต, นางสมคิด สุขศรี) 24 ตุลาคม 2562
2606/2562 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายสุวุฒินันท์ คิดใจเดียว) 16 ตุลาคม 2562
2605/2562 ย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อนงค์นาฏ จันทร์อุดม) 16 ตุลาคม 2562
2604/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 15 ตุลาคม 2562
2602/2562 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) (น.ส.พจณีย์ กาญจนเสนา) 15 ตุลาคม 2562
2601/2562 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (น.ส.พจณีย์ กาญจนเสนา) 15 ตุลาคม 2562
2600/2562 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (น.ส.พจณีย์ กาญจนเสนา) 15 ตุลาคม 2562
2599/2562 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 และให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไป 15 ตุลาคม 2562
2598/2562 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 15 ตุลาคม 2562
2597/2562 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 15 ตุลาคม 2562
2596/2562 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 15 ตุลาคม 2562
2580/2562 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน  9 ตุลาคม 2562
2560/2562 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ปริณุต สุจารีย์) 7 ตุลาคม 2562
2529/2562 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 30 กันยายน 2562
2528/2562 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาในสังกัด 30 กันยายน 2562
2527/2562 ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง 30 กันยายน 2562 
2526/2562 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 30 กันยายน 2562
2522/2562 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาในสังกัด 27 กันยายน 2562
2521/2562 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 27 กันยายน 2562
2366/2562 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  4 กันยายน 2562
2169/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางเอกธิดา เฉลิมวรรณ) 21 สิงหาคม 2562
2032/2562 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ธนพรรณ นันทกาญจน์) 7 สิงหาคม 2562
1983/2562 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายญาณวุฒิ นุสุข) 31 กรกฎาคม 2562
1982/2562 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ธนพรรณ นันทกาญจน์) 31 กรกฎาคม 2562
1977/2562 แก้ไขคำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (เฉพาะราย) 30 กรกฎาคม 2562
1902/2562 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) (นายสมมิตรชัย ไพศาล) 19 กรกฎาคม 2562
1895/2562 แก้ไขคำสั่งกำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่ของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) (นางวิรงรอง คันธิก, นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข) 19 กรกฎาคม 2562
1812/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.สุภาวดี แซ่ลิ่ม) 11 กรกฎาคม 2562
1811/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.สุปณีต์ หนูเนตร, นางฐาปนัท จันทอง) 11 กรกฎาคม 2562
1810/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.มัลทนาพร พรหมประสิทธิ์, นายกฤติน ศรีอักษร) 11 กรกฎาคม 2562
1809/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายจตุรงค์ ยอดผกา) 11 กรกฎาคม 2562
1759/2562 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุรีรัตน์ จงไกรจักร์) 8 กรกฎาคม 2562
1757/2562 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจาการปฏิบัติงาน (น.ส.เกวลี ห่อแป้น) 8 กรกฎาคม 2562
1671/2562 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุรีรัตน์ จงไกรจักร์) 1 กรกฎาคม 2562
1581/2562 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (นายสนั่น ศิลารัตน์, นายชำนาญ เอียดแก้ว) 21 มิถุนายน 2562
1565/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง 20 มิถุนายน 2562
1528/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (น.ส.สุพรรษา เดวัง) 17 มิถุนายน 2562
1513/2562 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (น.ส.ปุณิกา พงษ์พานิช) 14 มิถุนายน 2562
1512/2562 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (สิบโทประจวบเหมาะ ภักดีชน) 14 มิถุนายน 2562
1502/2562 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 14 มิถุนายน 2562
1445/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.รพีพร คงด้วง) 11 มิถุนายน 2562
1444/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายสุวุฒินันท์ คิดใจเดียว) 11 มิถุนายน 2562
1429/2562 รับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางเอกธิดา เฉลิมวรรณ) 10 มิถุนายน 2562
1231/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ชุติกาญจน์ สงคง) 21 พฤษภาคม 2562
1204/2562 กำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่ของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 พฤษภาคม 2562
1187/2562 แก้ไขคำสั่งโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่างสายงานผู้บริหาร (จ.อ.สุวพจน์ สังข์ทองจีน) 16 พฤษภาคม 2562
1160/2562 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) 15 พฤษภาคม 2562
1159/2562 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 15 พฤษภาคม 2562
1158/2562 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 15 พฤษภาคม 2562

ประกาศ อบจ.นศ เรื่…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)

รายละเอียด

ประกาศ อบจ.นศ เรื่…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้…

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง      

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้…

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ)      

รายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื…

ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด

รับสมัครคนพิการเ…

ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด
 
โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
frame
นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  frame  
  นางสาวปัตติมา เพิงใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
     
frame frame siwat
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame jira  frame
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวจิรา ทองคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
     
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
   
 

นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 
     
frame olarn frame
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าที่ ร.อ.โอฬาร หมั่นถนอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจิรวัฒน์  กุญชรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame frame
นายวิชิต รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนันทวิทย์ บุงอสตูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิรมล ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
  frame  
  นายกุศล ชูคง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 
     
frame

 

 

 
นายกุศล ชูคง
นิติกรชำนาญการ
   นางสาวอานิสา ราชาพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

งานธุรการ
 frame                    
 นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา กล่าวเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพรรษา เดวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

03

 

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
เทศบาลตำบลหินตก ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.ลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานจ้าง 7 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง (จนท.ขนส่ง) 5 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.พิษณุโลก รับโอนข้าราชการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริการงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 5 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.สระแก้ว รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 4 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.ปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 5 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.สระบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 31 มกราคม 2563
อบจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลาสถานที่ดำเนินการสรรหา 28 มกราคม 2563
อบจ.ระยอง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาว่าง 27 มกราคม 2563
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นฯ (ตำแหน่งนายช่างโยธา) 27 มกราคม 2563
อบจ.นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 มกราคม 2563
อบจ.กาฬสินธุ์  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จํานวน ๖ ตําแหน่ง จํานวน ๗ อัตรา 27 ธันวาคม 2562
เทศบาลเมืองแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 10 อัตรา 13 มกราคม 2563
อบจ.ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) 13 มกราคม 2563
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 9 มกราคม 2563
อบจ.ลำพูน ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 9 มกราคม 2563
อบจ.หนองคาย ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา 14 มกราคม 2563
อบจ.ลำปาง ประกาศรับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 28 อัตรา 15 มกราคม 2563
อบจ.ลำปาง ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 14 มกราคม 2563
อบจ.สมุทรปราการ ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 71 อัตรา 13 มกราคม 2563
อบจ.ขอนแก่น รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 15 อัตรา 9 มกราคม 2563
อบจ.สระบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการศึกษา, นักสันทนาการ, นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักวิชาการพัสดุ) 9 มกราคม 2563
อบจ.ปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 63 อัตรา 27 ธันวาคม 2562
อบจ.สงขลา รับโอนข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 10 มกราคม 2563
อบจ.สงขลา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 มกราคม 2563
อบจ.หนองบัวลำภู ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 มกราคม 2563
อบจ.สุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 มกราคม 2563
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา 3 มกราคม 2563
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 13 ธันวาคม 2562
อบจ.สโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 13 ธันวาคม 2562
อบจ.นนทบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง) 9 ธันวาคม 2562
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 15 พฤศจิกายน 2562
อบจ.ชลบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการครู อบจ. ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น 18 พฤศจิกายน 2562
ทน.ปากเกร็ด รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 15 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนสังกัด 15 พฤศจิกายน 2562
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 14 พฤศจิกายน 2562
เทศบาลนครนนทบุรี ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 13 พฤศจิกายน 2562
อบจ.ชลบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ. พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบจ.ชลบุรี  *** (ประกาศ / แบบฟอร์มคำร้องขอโอน) 5 พฤศจิกายน 2562
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 1 พฤศจิกายน 2562
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 1 พฤศจิกายน 2562
อบจ.ระยอง ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 6 พฤศจิกายน 2562
อบจ.จันทบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการฯ (ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า, นายช่างไฟฟ้า) 5 พฤศจิกายน 2562
อบจ.ลำพูน ยกเลิกประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผอ.กองช่าง) 31 ตุลาคม 2562
เทศบาลเมืองแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 10 อัตรา 15 ตุลาคม 2562
อบจ.สงขลา ประกาศ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 11 ตุลาคม 2562
รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงาน ก.ถ.  
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร 9 ตุลาคม 2562
อบจ.สระบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 9 ตุลาคม 2562
อบจ.ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 8 ตุลาคม 2562
อบจ.ตรัง รับโอนข้าราชการอบจ.จากอบจ.อื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองแผนและงบประมาณ รอบที่ 2 (ตำแหน่ง ผอ.กองแผนและงบประมาณ) 8 ตุลาคม 2562
อบจ.ชลบุรี รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง 1 ตุลาคม 2562
อบจ.พัทลุง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 25 กันยายน 2562
อบจ.พัทลุง ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 24 กันยายน 2562
อบจ.เพชรบูรณ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จำนวน 1 อัตรา 20 กันยายน 2562
 ◊ ประกาศ กสถ. เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 19 กันยายน 2562 
การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 98 คน 23 สิงหาคม 2562
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2563 4 กันยายน 2562
     
เทศบาลนครตรัง ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 17 กันยายน 2562
อบจ.ยะลา ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 6 กันยายน 2562
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 6 กันยายน 2562
อบจ.ตรัง ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 4 กันยายน 2562
อบจ.สุพรรณบุรี ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 12 กันยายน 2562
อบจ.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 9 กันยายน 2562
อบจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 กันยายน 2562
อบจ.ฉะเชิงเทรา รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ *** (ประกาศ / คำร้องขอโอน) 6 กันยายน 2562
อบจ.นครราชสีมา ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 5 กันยายน 2562
อบจ.พิษณุโลก ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ 4 กันยายน 2562
อบจ.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 กันยายน 2562
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 กันยายน 2562
อบจ.อุทัยธานี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 4 กันยายน 2562
อบจ.สระบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งบริหาร (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 2 กันยายน 2562
อบจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 30 สิงหาคม 2562
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) 30 สิงหาคม 2562
อบจ.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรฯ เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 29 สิงหาคม 2562
อบจ.ชลบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในสังกัด *** (ประกาศ / เอกสารแนบ) 27 สิงหาคม 2562
อบจ.นครปฐม ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 27 สิงหาคม 2562
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 26 สิงหาคม 2562
◊  อบจ.ระนอง ประกาศรับโอนข้าราชการครูฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านในวง 23 สิงหาคม 2562 
next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.