orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
cpt 2565
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao3

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
655302
วันนี้วันนี้92
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้230
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้92
เดือนนี้เดือนนี้9487
ทั้งหมดทั้งหมด655302
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. คำสั่ง อบจ.นศ.
  2. ประกาศ อบจ.นศ.
  3. ประกาศ ก.จ.จ.นศ.
  4. ประกาศ ก.จ.
  5. ประกาศทั่วไป
  6. แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
747/2566 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายวีรเชษฐ์ ดำเสน,นายภาณุพงศ์ ประโยชล) 14 มีนาคม 2566
734/2566 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายพรภพ ส้องสง) 13 มีนาคม 2566
714/2566 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (จำนวน 5 ราย) 10 มีนาคม 2566
707/2566 โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.วณิชชญา ทองพนัง) 10 มีนาคม 2566
692/2566 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (จำนวน 7 ราย) 8 มีนาคม 2566
684/2566 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (จำนวน 5 ราย) 8 มีนาคม 2566
683/2566 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายรถเสน ถนอมนาม) 8 มีนาคม 2566
645/2566 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (น.ส.ศศินุช สุขบาล,นายจำรัส มีสกุล) 1 มีนาคม 2566

แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.นศ.)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง) 25 มกราคม 2566
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) 12 มกราคม 2566
ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง) 10 ธันวาคม 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง) 9 ธันวาคม 2565
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) 7 ธันวาคม 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) 14 พฤศจิกายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน) 14 พฤศจิกายน 2565
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (น.ส.เรวดี พันเพชรศรี,น.ส.จารีรัตน์ แนบเนียรการ) 14 พฤศจิกายน 2565
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง) 8 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 พฤศจิกายน 2565

 

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 newff24
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 (แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ) (บัญชีภาระงาน)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดอบจ.ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนงนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)

  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง
อบต.ตลิ่งชัน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566
อบจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566
อบจ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรับโอนฯ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566
อบจ.ร้อยเอ็ด ผลการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566
อบจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
อบจ.ชัยนาท รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
อบจ.ชัยนาท รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
อบจ.ภูเก็ต ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
อบจ.ระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
อบจ.สระบุรี ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566
อบจ.สระบุรี ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 8 มีนาคม 2566 
อบจ.ลำพูน ประกาศผลการรับสมัครเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566
next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.