orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao3

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
539048
วันนี้วันนี้404
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้200
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้604
เดือนนี้เดือนนี้8621
ทั้งหมดทั้งหมด539048
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. คำสั่ง อบจ.นศ.
  2. ประกาศ อบจ.นศ.
  3. ประกาศ ก.จ.จ.นศ.
  4. ประกาศ ก.จ.
  5. ประกาศทั่วไป
  6. แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
1318/2565 ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (จำนวน 6 ราย) newff24 20 พฤษภาคม 2565
1265/2565 ยกเลิกคำสั่งและมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  17 พฤษภาคม 2565
1238/2565 แก้ไขคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  12 พฤษภาคม 2565
1236/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน (นายวรโชติ พลกำจัด)  12 พฤษภาคม 2565
1235/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.วราภรณ์ แซ่ผั่ว)  12 พฤษภาคม 2565
1234/2565 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.นพรัตน์ ณรงค์รัตน์)  12 พฤษภาคม 2565
1217/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติราชการ (นางเกษมสุข แร่ทอง,น.ส.อมรรัตน์ เจียวก๊ก)  12 พฤษภาคม 2565
1196/2565 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.สุดา เหล่นยี)  10 พฤษภาคม 2565
1195/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติราชการ (นายภูมิทัศน์ ลักษณะปิยะ)  10 พฤษภาคม 2565
1194/2565 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) (นายวิชิต รักดี)  10 พฤษภาคม 2565
1193/2565 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) (นายวิชิต รักดี)  10 พฤษภาคม 2565
1192/2565 การจ้างพนักงานจ้าง  10 พฤษภาคม 2565
1189/2565 การจ้างพนักงานจ้าง  10 พฤษภาคม 2565
1188/2565 แก้ไขคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางวรรณดี มัยยะ)  10 พฤษภาคม 2565
1187/2565 แก้ไขคำสั่งให้โอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายมนูญ ศิริธรรม,จ.อ.สุวพจน์ สังข์ทองจีน)  10 พฤษภาคม 2565
1186/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายเอกพงษ์ บัวจันทร์)  10 พฤษภาคม 2565
1185/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (เฉพาะราย) (น.ส.อมรรัตน์ เจียวก๊ก)  10 พฤษภาคม 2565
1179/2565 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายวัชรากร แก้วโสภาค)  9 พฤษภาคม 2565
1172/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นางวรรณดี มัยยะ) 6 พฤษภาคม 2565
1171/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือน (นางดุษฎี จันทร์พุ่ม) 6 พฤษภาคม 2565
1170/2565 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  6 พฤษภาคม 2565
1149/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน  5 พฤษภาคม 2565
1148/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ  5 พฤษภาคม 2565
1147/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติงาน  5 พฤษภาคม 2565
1145/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  3 พฤษภาคม 2565
1144/2565 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นและให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน  3 พฤษภาคม 2565
1142/2565 รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (น.ส.ชุติมา เพียรจัด)  3 พฤษภาคม 2565
1098/2565 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  29 เมษายน 2565
1097/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าตอบแทนพิเศษ  29 เมษายน 2565
1096/2565 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  29 เมษายน 2565
1093/2565 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (6 ราย)  29 เมษายน 2565
1092/2565 รับโอนข้าราชการประเภทอื่น (นายอุดมศักดิ์ ณ นรงค์)  29 เมษายน 2565
1063/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นายศิริชัย อ่วมคง)  29 เมษายน 2565
1041/2565 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางวรรณดี มัยยะ)  28 เมษายน 2565
1040/2565 ให้โอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายมนูญ ศิริธรรม,จ.อ.สุวพจน์ สังข์ทองจีน)  28 เมษายน 2565
1039/2565 รับโอนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายเอกพงษ์ บัวจันทร์)  28 เมษายน 2565
1038/2565 รับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางดุษฎี จันทร์พุ่ม)   28 เมษายน 2565
1037/2565 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2 ราย)  28 เมษายน 2565
1036/2565 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.สุภัสสรา ด้วงเอียด,นายวรนาถ มณีประวัติ) 28 เมษายน 2565
1029/2565 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางบุษยาภรณ์ ใสสุข)  27 เมษายน 2565
1024/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.)  27 เมษายน 2565
1023/2565 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง  27 เมษายน 2565
948/2565 แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน  19 เมษายน 2565
913/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน (นายนพชัย เปี่ยมทรัพย์)  12 เมษายน 2565

แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.นศ.)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 10 พฤษภาคม 2565
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 26 เมษายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  26 เมษายน 2565
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  22 เมษายน 2565 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2  7 เมษายน 2565
แก้ไขประกาศให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ (นางทรรสนี สุทิน)  31 มีนาคม 2565
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2  1 พฤศจิกายน 2564 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  21 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  1 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  27 กันยายน 2564
สำรวจความต้องการย้ายของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  (แบบฟอร์มการขอย้าย) 16 กันยายน 2564
การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)  1 กันยายน 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)  1 กันยายน 2564
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  13 สิงหาคม 2564
ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  22 กรกฎาคม 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรร  16 กรกฎาคม 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ผอ.สาธารณสุข) (แบบคำร้องขอโอน 2 กรกฎาคม 2564
ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  2 กรกฎาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  18 มิถุนายน 2564
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ   11 มิถุนายน 2564
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  11 มิถุนายน 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (แบบคำร้องขอโอน)  10 มิถุนายน 2564

 

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนงนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2564  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  (แนวทางปฏิบัติ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)

  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง
อบจ.สกลนคร ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลบางเมือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด ยกเลิกประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
อบจ.กระบี่ การประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
เทศบาลนครภูเก็ต รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
อบจ.พังงา ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
เทศบาลเมืองปัตตานี ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลบางเมือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
อบจ.พังงา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 
อบจ.พังงา ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
อบต.บ้านเพิง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 29 เมษายน 2565
อบจ.เลย ประกาศผลการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 
อบจ.เลย ประกาศผลการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
อบจ.ร้อยเอ็ด รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 22 เมษายน 2565
อบจ.กาญจนบุรี ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ลงวันที่ 22 เมษายน 2565
อบจ.ยโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 20 เมษายน 2565
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชหารครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ลงวันที่ 20 เมษายน 2565
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศผลการพิจารณารับโอนฯ ลงวันที่ 19 เมษายน 2565
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ลงวันที่ 18 เมษายน 2565
next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.