Vinaora Nivo Slider 3.x
orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
131636
วันนี้วันนี้42
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้249
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้658
เดือนนี้เดือนนี้4080
ทั้งหมดทั้งหมด131636
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลของ อบจ.นครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
2777/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นายสุอิบ ชลเกษม) newff24  11 ธันวาคม 2561
2776/2561 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นายเทิดธรรม ศรีสว่าง) newff24  11 ธันวาคม 2561
2761/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายธนพล กรุณกิจ)newff24  11 ธันวาคม 2561
2721/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ newff24 30 พฤศจิกายน 2561
2749/2561 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด newff24 6 ธันวาคม 2561
2738/2561 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 newff24 4 ธันวาคม 2561
2705/2561 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง 29 พฤศจิกายน 2561
2654/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (น.ส.เสาวลักษณ์ กุณฑล) 23 พฤศจิกายน 2561
2611/2561 แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รอบการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะราย) (นายจำลอง ทิพย์โท)  16 พฤศจิกายน 2561
2584/2561 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายชัยนุวัฒน์ อุบลจันทร์)  13 พฤศจิกายน 2561
2587/2561 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (น.ส.เสาวลักษณ์ กุณฑล)  13 พฤศจิกายน 2561
2550/2561 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสาวนัยนา ทองสุวรรณ์)  7 พฤศจิกายน 2561
2539/2561 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  6 พฤศจิกายน 2561
2536/2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  5 พฤศจิกายน 2561
2504/2561 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสาวอุรสา พิมพการ)  1 พฤศจิกายน 2561
2498/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายเลิศศักดิ์ ทองคำ)  31 ตุลาคม 2561
2444/2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง (นายธงชัย จันทร์สน)  22 ตุลาคม 2561
2470/2561 การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (เงินอุดหนุน)  29 ตุลาคม 2561
 2469/2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายนเรศ สมหมาย)  29 ตุลาคม 2561
2468/2561 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  29 ตุลาคม 2561
2467/2561 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.วรินทร กาฬรัตน์)  29 ตุลาคม 2561
2437/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.ยุพวรรณ์ แก้วกาญจน์)  22 ตุลาคม 2561
2454/2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  25 ตุลาคม 2561
2443/2561 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  22 ตุลาคม 2561
2433/2561 แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รอบเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะราย) (นางพรรัตน์ บรรทัด)  19 ตุลาคม 2561
2427/2561 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุรีรัตน์ จงไกรจักร์)  19 ตุลาคม 2561
2398/2561 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  16 ตุลาคม 2561
2397/2561 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รอบการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  16 ตุลาคม 2561
2389/2561 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  12 ตุลาคม 2561
2395/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  12 ตุลาคม 2561
2394/2561 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 และให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไป  12 ตุลาคม 2561
2393/2561 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 12 ตุลาคม 2561
2392/2561 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  12 ตุลาคม 2561
2391/2561 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  12 ตุลาคม 2561
2366/2561 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  4 ตุลาคม 2561
2364/2561 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นางสาวดารารัตน์ รุ่นนวล)  4 ตุลาคม 2561
2363/2561 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นาย สหรัฐ ทองน้อ 4 ตุลาคม 2561
2356/2561 การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางขนิษฐา หนูพันธ์)  4 ตุลาคม 2561
2349/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 ตุลาคม 2561
2332/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้  28 กันยายน 2561
2326/2561 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.จุฑารัตน์ นวลสีทอง)  28 กันยายน 2561
2269/2561 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ lock icon 18 กันยายน 2561
2268/2561 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) (นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์) lock icon 18 กันยายน 2561
2267/2561 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์) lock icon 18 กันยายน 2561
2266/2561 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์) lock icon 18 กันยายน 2561
2242/2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายปิยะพงค์ โยธานันต์)  14 กันยายน 2561
2241/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นางสาวจิดาภา สีดอกไม้)  14 กันยายน 2561
2146/2561 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) (นายจงรัก นิ่มแก้ว) lock icon 6 กันยายน 2561
2145/2561 ยกเลิกคำสั่งและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นายจงรัก นิ่มแก้ว) lock icon
6 กันยายน 2561
2144/2561 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ (นายจงรัก นิ่มแก้ว) lock icon 6 กันยายน 2561
2139/2561 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสาววรินทร กาฬรัตน์)  6 กันยายน 2561
2010/2561 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) (นางมัลลิกา ศรีวิริยะ) lock icon 23 สิงหาคม 2561
2009/2561 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) (นายชำนาญ เอียดแก้ว) lock icon 23 สิงหาคม 2561
2008/2561 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) (นายชำนาญ เอียดแก้ว) lock icon 23 สิงหาคม 2561
2007/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (นางมัลลิกา ศรีวิริยะ) lock icon 23 สิงหาคม 2561
2006/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง สั่ง ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 (นายชำนาญ เอียดแก้ว) lock icon 23 สิงหาคม 2561
1947/2561 แก้ไขคำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (เฉพาะราย)  15 สิงหาคม 2561
1879/2561 รับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุรีรัตน์ จงไกรจักร)  7 สิงหาคม 2561
1878/2561 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายอภิสิทธิ์ บัวอินทร์)  7 สิงหาคม 2561
1816/2561 โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางประเทืองทิพย์ ทองทิพย์)  31 กรกฎาคม 2561
1815/2561 แต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (น.ส.เสาวลักษณ์ กุณฑล)  31 กรกฎาคม 2561
1814/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายโสภณ พานิช)  31 กรกฎาคม 2561
1813/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้ (น.ส.ศศิธร บดินทร)  31 กรกฎาคม 2561
1812/2561 โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้ (น.ส.กนกวรรณ ธนวุฒิ)   31 กรกฎาคม 2561
1603/2561 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน  5 กรกฎาคม 2561
1592/2561 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล ะให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 lock icon 5 กรกฎาคม 2561
1573/2561 รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  4 กรกฎาคม 2561
1555/2561 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง  กรกฎาคม 2561 
1415/2561 ให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นายสำเริง จันชุม) lock icon 18 มิถุนายน 2561
1414/2561 เลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (นายสำเริง จันชุม) lock icon 18 มิถุนายน 2561
1284/2561 รับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  31 พฤษภาคม 2561
1263/2561 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  28 พฤษภาคม 2561
1140/2561 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) lock icon 15 พฤษภาคม 2561
1139/2561 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตำแหน่งและวิทยฐานะให้ได้รับอัตราเงินเดือนในอันดับถัดไป lock icon 15 พฤษภาคม 2561
1118/2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน  10 พฤษภาคม 2561
1104/2561 รับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 พฤษภาคม 2561
1096/2561 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8 พฤษภาคม 2561
1083/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4 พฤษภาคม 2561
1023/2561 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  24 เมษายน 2561
1018/2561 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้  20 เมษายน 2561
1017/2561 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  20 เมษายน 2561
980/2561 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 lock icon 11 เมษายน 2561
979/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   11 เมษายน 2561
978/2561 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 lock icon 11 เมษายน 2561
977/2561 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 lock icon 11 เมษายน 2561
970/2561 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) 
10 เมษายน 2561
969/2561 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
10 เมษายน 2561
968/2561 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
10 เมษายน 2561
953/2561 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  9 เมษายน 2561
952/2561 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ  9 เมษายน 2561
931/2561 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  4 เมษายน 2561
930/2561 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  4 เมษายน 2561
902/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้  30 มีนาคม 2561
652/2561 โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
9 มีนาคม 2561
661/2561 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
9 มีนาคม 2561
660/2561 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  9 มีนาคม 2561
620/2561 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  6 มีนาคม 2561
609/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 6 มีนาคม 2561
414/2561 รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 กุมภาพันธ์ 2561
369/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพ

แจ้งเวียนประกาศ

 แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณรับโอนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารnewff24 6 ธันวาคม 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2561 newff24  5 ตุลาคม 2561
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น newff24 9 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ต่อ) newff24 27 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 newff24 27 กันยายน 2561
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  31 สิงหาคม 2561
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 18) พ.ศ. 2561  15 สิงหาคม 2561
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  9 สิงหาคม 2561
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  9 สิงหาคม 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (เงินอุดหนุน 6 กรกฎาคม 2561
  รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 9 เมษายน 2561 
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 22 กุมภาพันธ์ 2561
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2560  29 พฤศจิกายน 2560
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560  28 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  11 ตุลาคม 2560
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  27 กันยายน 2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 lock icon  27 กันยายน 2560
แก้ไขประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  17 กรกฎาคม 2560
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  17 กรกฎาคม 2560
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  14 กรกฎาคม 2560
ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  14 กรกฎาคม 2560
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  14 กรกฎาคม 2560
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 11 เมษายน 2560
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2560
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 ตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 18 ตุลาคม 2559
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น lock icon 13 ตุลาคม 2559
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 18 สิงหาคม 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรร 16 มิถุนายน 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 31 พฤษภาคม 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 11 เมษายน 2559
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 11 เมษายน 2559

 หมายเหตุ รายการที่มี lock icon เป็นรายการสำหรับสมาชิกเท่านั้น ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบจึงจะสามารถดูข้อมูลได้

 

แจ้งเวียนประกาศ ก.จ.จ. นครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 newff24 12 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ. 2561 newff24 31 กรกฎาคม 2561
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 newff24 9 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 newff24 31 กรกฎาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561  15 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 18 กรกฎาคม 2561
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  18 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 
15 กุมภาพันธ์ 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุติเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา
10 เมษายน 2561
ยกเลิกประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 25 ตุลาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559  16 สิงหาคม 2547
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) 9 ธันวาคม 2559
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่  17 สิงหาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  17 สิงหาคม 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)  12 กรกฎาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (บัญชีเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2)  17 พฤษภาคม 2559
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  17 พฤษภาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  18 เมษายน 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5) 8 เมษายน 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (บัญชีรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายข้าราชการ) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ) 15 ธันวาคม 2558
มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 29 กันยายน 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) 5 ตุลาคม 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 19 มกราคม 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 9 กันยายน 2557
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2555 (การลาของข้าราชการ) 3 ตุลาคม 2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 7 กันยายน 2554
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) 7 มิถุนายน 2548
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 16 สิงหาคม 2547


แจ้งเวียนประกาศ กจ. (ก.กลาง)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 newff24 9 พฤษภาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 newff24 26 กรกฎาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  14 พฤศจิกายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560  27 กรกฎาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560  27 มิถุนายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560  29 มีนาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  8 มิถุนายน 2559

 

แจ้งเวียนประกาศอื่น ๆ

ประกาศ เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
คกก.ประเมินผลงานฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและหลักเกณฑ์การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  30 พฤศจิกายน 2560
จังหวัด นศ. กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  12 มิถุนายน 2560
จังหวัด นศ. เปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  12 มิถุนายน 2560
คกก.คัดเลือกฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  28 ตุลาคม 2559
คกก.คัดเลือกฯ ประกาศ ผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  12 กันยายน 2559
คกก.คัดเลือกฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ  8 กันยายน 2559 
คกก.คัดเลือกฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  29 กรกฎาคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.