orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao2

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
469718
วันนี้วันนี้45
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้321
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1249
เดือนนี้เดือนนี้6311
ทั้งหมดทั้งหมด469718
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. โครงสร้างบุคลากร
  2. แจ้งเวียนคำสั่ง
  3. แจ้งเวียนประกาศ
  4. แจ้งประชาสัมพันธ์
  5. ผู้ดูแลระบบ
 
โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
frame
นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  frame  
  นางสาวปัตติมา เพิงใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
     
frame frame siwat
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame  frame panjaree
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวปาจรีย์  จอมพงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
     
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  oararak  
  นางสาวอรลักษณ์  หนูทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 
 
frame frame  rattanaporn
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวิชิต รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
cherry   frame
นางสาวอริศรา ปัญญายุทธศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายนันทวิทย์ บุงอสตูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวนิรมล ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 

tippawan 2

 
  นางสาวทิพวรรณ  คงศาลา
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 
     
nisachon shutikan

 
นางสาวนิสาชล รักพลับ
นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวชุติกาญจน์ สงคง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   
นางสาวอานิสา ราชาพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

งานธุรการ
 frame                    
 นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา กล่าวเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวสุพรรษา เดวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
2100/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (เฉพาะราย(น.ส.ภัทรพร สาขะญาณ)) newff24  22 กันยายน 2564
2099/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (เฉพาะราย(น.ส.อุไรวรรณ สุทธิพิทักษ์)) newff24   22 กันยายน 2564
2081/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย(นายคำมูล นาสมปอง))  21 กันยายน 2564
2067/2564 การจ้างพนักงานจ้าง (นายปริญญา ลือสวัสดิ์)  17 กันยายน 2564
2032/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานครูเทศบาล (น.ส.นนทิยา นวลล่อง)  15 กันยายน 2564
1962/2564 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.เมธณัศฏ์ บัวคง)  7 กันยายน 2564
1786/2564 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  18 สิงหาคม 2564
1785/2564 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)  18 สิงหาคม 2564
1741/2564 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.รัตนาภรณ์ บุญสิน)  13 สิงหาคม 2564
1722/2564 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (นายผนึก ริวรรณ)  11 สิงหาคม 2564
1721/2564 รับโอนพนักงานครูเทศบาล (น.ส.นนทิยา นวลล่อง)  11 สิงหาคม 2564
1720/2564 รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (นายสมควร ขุนภิบาล)  11 สิงหาคม 2564
1689/2564 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  9 สิงหาคม 2564
1687/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล (เฉพาะราย)  9 สิงหาคม 2564
1686/2564 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง)  9 สิงหาคม 2564
1683/2564 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด   9 สิงหาคม 2564
1639/2564 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (นายคำมูล นาสมปอง,นายชัยรัต บุญเนียม)  3 สิงหาคม 2564
1613/2564 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) น.ส.ปาจรีย์ จอมพงค์   30 กรกฎาคม 2564
1612/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (เฉพาะราย) น.ส.สุธารี นาคสุวรรณ์  30 กรกฎาคม 2564
1601/2564 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน (นายธีระพล ติกขนา)  30 กรกฎาคม 2564
1566/2564 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายยุทธิชัย อ่อนเกตุพล)  23 กรกฎาคม 2564
1565/2564 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายยุทธิชัย อ่อนเกตุพล)  23 กรกฎาคม 2564
1564/2564 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (จำนวน 2 ราย)  23 กรกฎาคม 2564
1563/2564  แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.ศุภวรรณ สุพัฒน์)     23 กรกฎาคม 2564
1562/2564 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.แพรวพิไล พิมพ์เกตุ)  23 กรกฎาคม 2564
1561/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (เฉพาะราย) นายอดิศักดิ์ บุญชู  23 กรกฎาคม 2564
1555/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) นางวรินทร เชื้อบัณฑิต  22 กรกฎาคม 2564
1546/2564 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (พันจ่าเอกสุธี คงศรีนวล)   22 กรกฎาคม 2564
1527/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) นายจิรยุทธ์ บรรจงสุทธิ์นายจิรยุทธ์ บรรจงสุทธิ์  21 กรกฎาคม 2564
1513/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) นายพิทักษ์สกุล สำอางกาย  19 กรกฎาคม 2564
1512/2564 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) จำนวน 13 ราย  19 กรกฎาคม 2564
1511/2564 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) จำนวน 4 ราย  19 กรกฎาคม 2564
1473/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (น.ส.ปาจรีย์ จอมพงค์)  15 กรกฎาคม 2564
1457/2564 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง  12 กรกฎาคม 2564
1448/2654 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (เฉพาะราย) (น.ส.พรทิพย์ พันธุ์พิพัฒน์)  9 กรกฎาคม 2564
1426/2564 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง (นางณัฏฐ์ปาตี ไพจิตรวิจารณ์,นางพัชรนันทน์ ศรีระวี)  8 กรกฎาคม 2564
1411/2564 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (นายเดชลภ สิมศิริ)  7 กรกฎาคม 2564
1410/2564 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (จำนวน 4 ราย)  7 กรกฎาคม 2564
1409/2564 รับโอนข้าราชการประเภทอื่น (น.ส.ภัทรพร สาขะญาณ)   7 กรกฎาคม 2564
1408/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (น.ส.ศุภวรรณ สุพัฒน์)  7 กรกฎาคม 2564
1405/2564 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง   7 กรกฎาคม 2564
1394/2564 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายสรยุทธ สิริเพ็ชร์)  6 กรกฎาคม 2564
1393/2564 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นางทิพวรรณ ขนาบแก้ว,นางสุรัตนา เกื้อวงษ์)  6 กรกฎาคม 2564
1388/2564 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายเฉลิมวุฒิ สุคันธี)  5 กรกฎาคม 2564
1374/2564 แก้ไขคำสั่งให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เฉพาะราย)  1 กรกฎาคม 2564

 แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
สำรวจความต้องการย้ายของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง newff24 (แบบฟอร์มการขอย้าย) 16 กันยายน 2564
การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)  1 กันยายน 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)  1 กันยายน 2564
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  13 สิงหาคม 2564
ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  22 กรกฎาคม 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรร  16 กรกฎาคม 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ผอ.สาธารณสุข) (แบบคำร้องขอโอน 2 กรกฎาคม 2564
ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  2 กรกฎาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  18 มิถุนายน 2564
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ   11 มิถุนายน 2564
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  11 มิถุนายน 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (แบบคำร้องขอโอน)  10 มิถุนายน 2564

 แจ้งเวียนประกาศ ก.จ.จ. นครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 newff24 27 กรกฎาคม 2564
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564  9 เมษายน 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2564   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 27 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563  17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563  17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

*** แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการ

13 สิงหาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 31 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 21 พฤษภาคม 2562

แบบประเมินประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น (เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน) *** ตามประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายข้าราชการ) ลว. 30 ธ.ค. 2558

 
ประกาศ ก.จ.จ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 15 มกราคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 12 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  9 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561  15 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 18 กรกฎาคม 2561
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  18 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 
15 กุมภาพันธ์ 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุติเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา
10 เมษายน 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
อบจ.จันทบุรี กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 15 กันยายน 2564
อบจ.อุทัยธานี ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 15 กันยายน 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 14 กันยายน 2564
อบจ.สงขลา ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 9 กันยายน 2564
อบจ.ระยอง ประกาศรับโอนข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  3 กันยายน 2564
อบจ.นครปฐม ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นฯ 1 กันยายน 2564
อบจ.ลพบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 26 สิงหาคม 2564
อบจ.ปัตตานี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
25 สิงหาคม 2564
อบจ.ฉะเชิงเทรา รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ 19 สิงหาคม 2564
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ
11 สิงหาคม 2564
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 29 กรกฎาคม 2564
จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารงานผู้บริหาร 29 กรกฎาคม 2564
จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 20 กรกฎาคม 2564
 
ผู้ดูแลระบบ
siwat
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 

  

  

 

 

next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.