orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao3

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
485843
วันนี้วันนี้309
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้387
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1144
เดือนนี้เดือนนี้2382
ทั้งหมดทั้งหมด485843
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. คำสั่ง อบจ.นศ.
  2. ประกาศ อบจ.นศ.
  3. ประกาศ ก.จ.จ.นศ.
  4. ประกาศ ก.จ.
  5. ประกาศทั่วไป
  6. แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
2670/2564 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายวุฒิศักดิ์ นาคัน) newff24 8 ธันวาคม 2564
2669/2564 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (นางณิชกานต์ กุลวรินทร) newff24 8 ธันวาคม 2564
2649/2564 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นางเสาวลักษณ์ ขนอม)  7 ธันวาคม 2564
2648/2564 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (จำนวน 2 ราย)  7 ธันวาคม 2564
2627/2564 การเลิกจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  2 ธันวาคม 2564
2599/2564 ยกเลิกคำสั่งและให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน (นายสมชาย แพรนาม,นายสมชาย ดิฐจำนงค์)  30 พฤศจิกายน 2564
2582/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (เฉพาะราย(นายศุภรุจน์ ป้องแก้ว))  26 พฤศจิกายน 2564
2574/2564 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง  26 พฤศจิกายน 2564
2509/2564 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่งและหรือเงินค่าตอบแทนรายเดือน  18 พฤศจิกายน 2564
2485/2564 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย (น.ส.สุธารี นาคสุวรรณ์)) 18 พฤศจิกายน 2564
2456/2564 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสลิลลา แก้วเมือง)  12 พฤศจิกายน 2564
2451/2564 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 12 พฤศจิกายน 2564
2450/2564 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 12 พฤศจิกายน 2564
2449/2564 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อมรรัตน์ คงบุญแก้ว)  12 พฤศจิกายน 2564
2410/2564 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  9 พฤศจิกายน 2564
2404/2564 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  8 พฤศจิกายน 2564
2403/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.กุลยา สุทธิชล)  8 พฤศจิกายน 2564
2401/2564 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 และให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างในกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไป  8 พฤศจิกายน 2564
2400/2564 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ค่าตอบแทนพิเศษ  8 พฤศจิกายน 2564
2399/2564 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   8 พฤศจิกายน 2564
2398/2564 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  8 พฤศจิกายน 2564
2397/2564 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  8 พฤศจิกายน 2564
2363/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (เฉพาะราย (นายคำมูล นาสมปอง)) 4 พฤศจิกายน 2564
2361/2564 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (นายกิตติพันธุ์ ช่วยบุญชู) 4 พฤศจิกายน 2564
2352/2564 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายธีระพล ติกขนา)  4 พฤศจิกายน 2564
2351/2564 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   4 พฤศจิกายน 2564
2350/2564 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือน  4 พฤศจิกายน 2564
2306/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานครูเทศบาล (น.ส.นนทิยา นวลล่อง)  28 ตุลาคม 2564
2189/2564 ให้โอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสลิลลา แก้วเมือง) 5 ตุลาคม 2564

แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.นศ.)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 newff24 1 พฤศจิกายน 2564 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  21 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  1 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  27 กันยายน 2564
สำรวจความต้องการย้ายของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  (แบบฟอร์มการขอย้าย) 16 กันยายน 2564
การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)  1 กันยายน 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)  1 กันยายน 2564
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  13 สิงหาคม 2564
ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  22 กรกฎาคม 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรร  16 กรกฎาคม 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ผอ.สาธารณสุข) (แบบคำร้องขอโอน 2 กรกฎาคม 2564
ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  2 กรกฎาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  18 มิถุนายน 2564
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ   11 มิถุนายน 2564
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  11 มิถุนายน 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (แบบคำร้องขอโอน)  10 มิถุนายน 2564

 

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 newff24 15 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564 newff24 15 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564  27 กรกฎาคม 2564
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564  9 เมษายน 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2564   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 (แนวทางปฏิบัติ) 22 กุมภาพันธ์ 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 27 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563  17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563  17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  
12 มีนาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 28 มกราคม 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 19 พฤศจิกายน 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 26 กรกฎาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 9 พฤษภาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
14 พฤศจิกายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 27 กรกฎาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 28 มิถุนายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560  29 มีนาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559 8 มิถุนายน 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 27 พฤศจิกายน 2558

 

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
อบจ.ตรัง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 26 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ชัยภูมิ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 25 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ชัยนาท ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 25 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน 25 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (คนพิการ) 24 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 23 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 23 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ระยอง การประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 23 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ลำพูน ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 22 พฤศจิกายน 2564
อบจ.หนองบัวลำภู รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 22 พฤศจิกายน 2564
 อบจ.มุกดาหาร ประกาศขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 18 พฤศจิกายน 2564 
อบจ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 พฤศจิกายน 2564
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
18 พฤศจิกายน 2564
อบจ.กาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 17 พฤศจิกายน 2564
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
17 พฤศจิกายน 2564
อบจ.กาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 12 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ปราจีนบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการประเภทอื่น และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น 3 พฤศจิกายน 264
สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ.. และ ก.อบต.จังหวัด แจ้งการกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
29 ตุลาคม 2564
สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แจ้งการแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น - สูง 21 ตุลาคม 2564
อบจ.จันทบุรี กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 15 กันยายน 2564
อบจ.อุทัยธานี ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 15 กันยายน 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 14 กันยายน 2564
อบจ.สงขลา ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 9 กันยายน 2564
อบจ.ระยอง ประกาศรับโอนข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  3 กันยายน 2564
อบจ.นครปฐม ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นฯ 1 กันยายน 2564
อบจ.ลพบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 26 สิงหาคม 2564
อบจ.ปัตตานี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
25 สิงหาคม 2564
อบจ.ฉะเชิงเทรา รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ 19 สิงหาคม 2564
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ
11 สิงหาคม 2564
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 29 กรกฎาคม 2564
จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประกาศเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารงานผู้บริหาร 29 กรกฎาคม 2564
จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 20 กรกฎาคม 2564
next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.