orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
Manu report
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
355199
วันนี้วันนี้31
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้316
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้837
เดือนนี้เดือนนี้8132
ทั้งหมดทั้งหมด355199
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. โครงสร้างบุคลากร
  2. แจ้งเวียนคำสั่ง
  3. แจ้งเวียนประกาศ
  4. แจ้งประชาสัมพันธ์
  5. ผู้ดูแลระบบ
 
โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
frame
นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  frame  
  นางสาวปัตติมา เพิงใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
     
frame frame siwat
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame   frame
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
     
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  oararak  
  นางสาวอรลักษณ์  หนูทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 
 
frame frame  frame
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวิชิต รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นายจิรวัฒน์  กุญชรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
rattanaporn frame
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายนันทวิทย์ บุงอสตูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิรมล ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 

tippawan 2

 
  นางสาวทิพวรรณ  คงศาลา
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 
     
frame
nisachon
 
นายกุศล ชูคง
นิติกรชำนาญการ
  นางสาวนิสาชล รักพลับ
นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวอานิสา ราชาพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

งานธุรการ
 frame                    
 นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา กล่าวเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพรรษา เดวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
2218/2563 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุไวดาห์ รักดี) newff24 26 ตุลาคม 2563
2216/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายยุทธิชัย อ่อนเกตุพล,น.ส.ศรีประภา ถาพร,นายภูมิทัศน์ ลักษณะปิยะ,น.ส.ศุภลักษณ์ ชูกรณ์,น.ส.อานิสา ราชาพล) newff24 22 ตุลาคม 2563
2196/2563 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม)  19 ตุลาคม 2563
2193/2563 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 
16 ตุลาคม 2563
2192/2563 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
16 ตุลาคม 2563
2191/2563 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  16 ตุลาคม 2563
2190/2563 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  16 ตุลาคม 2563
2189/2563 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำผู้ถึงแก่ความตาย  16 ตุลาคม 2563
2138/2563 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นางพรทิพย์ สุวรรณมาลย์,น.ส.อารมย์ อินทรสุวรรณ,นางพัชนี ทาระ)  7 ตุลาคม 2563
2137/2563 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (นางพรทิพย์ สุวรรณมาล์,น.ส.อารมย์ อินทรสุวรรณ,นางพัชนี ทาระ)  7 ตุลาคม 2563
2136/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (นางขวัญใจ เชาวพ้อง,น.ส.กรรณิการ์ ไชยเหล็ก,น.ส.สุคนธา อินพฤษา)  7 ตุลาคม 2563
2134/2563 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน  7 ตุลาคม 2563
2094/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (น.ส.จิรา ทองคง)  1 ตุลาคม 2563
2093/2563 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นายชวินตย์ นาคะสรรค์)  1 ตุลาคม 2563
2074/2563 จัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ  30 กันยายน 2563
2066/2563 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  29 กันยายน 2563
2065/2563 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  29 กันยายน 2563
1969/2563 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุไวดาห์ รักดี)  9 กันยายน 2563
1968/2563 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ศิริรัตน์ สมแก้ว)  9 กันยายน 2563
1926/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (น.ส.จินนรินต์ พูดดี)   1 กันยายน 2563
1925/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางพัณณิตา สมเก่า,น.ส.แพรวพิไล พิมพ์เกตุ)  1 กันยายน 2563
1921/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางปาญชญา ชนะศักดิ์,นางสุรัตนา เกื้อวงษ์)  31 สิงหาคม 2563
1920/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายมนูญ ศิริธรรม)  31 สิงหาคม 2563
1907/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางดลฤดี มีชนะ)  31 สิงหาคม 2563
1668/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.รัตนาภรณ์ บุญสิน)  7 สิงหาคม 2563
1637/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นางปราณี ถนิมลักษณ์)  6 สิงหาคม 2563
1633/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นายเสกสรรค์ ภักดีวานิช)  6 สิงหาคม 2563
1618/2563 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายอุดมศักดิ์ นัสฐาน)  5 สิงหาคม 2563
1578/2563 รับโอนผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ทศพร ทรัพย์มี) 31 กรกฎาคม 2563
1577/2563 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.จุฑาทิพย์ จันทร์ผ่อง) 31 กรกฎาคม 2563
1565/2563 รับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายเสกสรรค์ ภักดีวานิช) 30 กรกฎาคม 2563
1564/2563 ให้โอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายประหยัด เสนา, นางนันท์ธนัส จันทร์ภักดี) 30 กรกฎาคม 2563
1563/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อรลักษณ์ หนูทอง) 30 กรกฎาคม 2563
1409/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.สุจิตตรา วังบุญคง) 10 กรกฎาคม 2563
1399/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (น.ส.สุจิตตรา วังบุญคง) 9 กรกฎาคม 2563
1398/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 6 ราย) 9 กรกฎาคม 2563
1352/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.อรทัย พูนวงค์) 30 มิถุนายน 2563
1335/2563 รับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อรลักษณ์ หนูทอง, น.ส.ทิพวรรณ คงศาลา) 26 มิถุนายน 2563
 1334/2563 ให้โอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางพรธนา เสนาทิพย์, นางชฎาพร เสนา, นางณิชาพร โอภาโส, นางศุภวราภรณ์ หนูเอียด, น.ส.สุพรรัตน์ บุญเกิด, น.ส.ธมนพรรณ จันธิปะ, น.ส.อิฐติยากร ทองสุข, ว่าที่ ร.อ.โอฬาร หมั่นถนอม) 26 มิถุนายน 2563
 1333/2563 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุมลฑา เพชรใส) 26 มิถุนายน 2563
1332/2563 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสมจิตร วงศ์วัฒนะ, น.ส.อมรรัตน์ คงบุญแก้ว, นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์, น.ส.อุชุมา ใจห้าว) 26 มิถุนายน 2563
1327/2563 รับโอนพนักงานเทศบาล (นายวุฒิศักดิ์ นาคัน) 26 มิถุนายน 2563
1313/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (จำนวน 3 ราย) 24 มิถุนายน 2563
1312/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.ลิลิธ ช่างแก้ว) 24 มิถุนายน 2563
1287/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล (น.ส.ลิลิธ ช่างแก้ว) 22 มิถุนายน 2563
1278/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (นายยุทธิชัย อ่อนเกตุพล) 18 มิถุนายน 2563
1241/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.ศศินันท์ ถ้วยทอง) 12 มิถุนายน 2563
1239/2563 รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (น.ส.สุดา เหล่นยี) 12 มิถุนายน 2563
1211/2563 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ธนพรรณ นันทกาญจน์) 10 มิถุนายน 2563
1192/2563 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (น.ส.ปาจรีย์ จอมพงค์) 8 มิถุนายน 2563
1164/2563 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (น.ส.สุพรรณี เพ็งจันทร์) 1 มิถุนายน 2563
1151/2563 ให้โอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อ้อมใจ คงเมือง) 29 พฤษภาคม 2563
1136/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (จ.อ.สุวพจน์ สังข์ทองจีน) 28 พฤษภาคม 2563
1123/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.ศุภวรรณ สุพัฒน์) 26 พฤษภาคม 2563
1111/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (น.ส.ศุภวรรณ สุพัฒน์) 25 พฤษภาคม 2563
1095/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (น.ส.นิสาชล รักพลับ) 21 พฤษภาคม 2563
1073/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (นางสลิลลา แก้วเมือง, น.ส.สิริกร เหมาะเจริญ, น.ส.สุธีนุช สุมงคล) 19 พฤษภาคม 2563
1050/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (จำนวน 7 ราย) 14 พฤษภาคม 2563
1049/2563 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (น.ส.อัฐธนกาญจน์ คงจันทร์) 14 พฤษภาคม 2563
1048/2563 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (น.ส.อัฐธนกาญจน์ คงจันทร์) 14 พฤษภาคม 2563
1046/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง (นายศิวัชร์ ชนาชน, น.ส.พรทิพย์ แกะประจักษ์) 13 พฤษภาคม 2563
1041/2563 รับโอนพนักงานเทศบาล  สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (น.ส.ลิลิธ ช่างแก้ว, นายญาณวุฒิ นุสุข, นายธรรมรงค์ ปานเกลี้ยง) 13 พฤษภาคม 2563
1040/2563 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (นายมนูญ ศิริธรรม) 13 พฤษภาคม 2563
1030/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.ชุติมา ไชยะ, น.ส.รวินันท์ จันทร์แก้ว, นางจิตพิสุทธิ์ จันทพันธ์) 12 พฤษภาคม 2563
1005/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.แพรวพิไล พิมพ์เกตุ) 1 พฤษภาคม 2563
954/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง) (น.ส.แพรวพิไล พิมพ์เกตุ) 24 เมษายน 2563
945/2563 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายณรงค์ บุญชู, นางปาณิศา ใจห้าว, นายพิพัฒน์ เสนจันทร์) 23 เมษายน 2563
594/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง (ว่าที่ รอ.โอฬาร หมั่นถนอม, นายวิชิต รักดี, น.ส.อรอุษา เอียดแก้ว) 16 เมษายน 2563
593/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 15 เมษายน 2563
592/2563 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 15 เมษายน 2563
591/2563 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และให้ข้าราชการ อบจ. ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 15 เมษายน 2563
855/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.นิสาชล รักพลับ) 13 เมษายน 2563
822/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.นพรัตน์ ณรงค์รัตน์, น.ส.ธิดา คงน้อย) 7 เมษายน 2563
817/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายณรงค์ บุญชู, นางปาณิศา ใจห้าว, นายพิพัฒน์ เสนจันทร์) 7 เมษายน 2563
816/2563 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (นายยุทธิชัย อ่อนเกตุพล, น.ส.ศุภวรรณ สุพัฒน์, น.ส.สุจิตรา วังบุญคง) 7 เมษายน 2563
792/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายนันทศักดิ์ ประกิจ , นายกฤษฎา คำนวนจิตร) 1 เมษายน 2563

 แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 22 ตุลาคม 2563
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 16 ตุลาคม 2563
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 14 ตุลาคม 2563
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 14 ตุลาคม 2563
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 7 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้ง 1 5 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18 กันยายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  24 มิถุนายน 2563
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  4 มิถุนายน 2563
ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  4 มิถุนายน 2563
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  4 มิถุนายน 2563
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 16 เมษายน 2563
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 13 เมษายน 2563
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 13 เมษายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  -//-  (แบบบันทึกการประเมิน/แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน) 30 มีนาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 20 มีนาคม 2563
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 24 ตุลาคม 2562
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 15 ตุลาคม 2562
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 9 ตุลาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 12 กันยายน 2562
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 4 กันยายน 2562
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 31 กรกฎาคม 2562
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 17 เมษายน 2562
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 21 มีนาคม 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2561 5 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ต่อ)  27 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  27 กันยายน 2561

 แจ้งเวียนประกาศ ก.จ.จ. นครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563  17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563  17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2562  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

*** แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการ

13 สิงหาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 31 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 21 พฤษภาคม 2562

แบบประเมินประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น (เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน) *** ตามประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายข้าราชการ) ลว. 30 ธ.ค. 2558

 
ประกาศ ก.จ.จ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 15 มกราคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 12 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  9 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561  15 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 18 กรกฎาคม 2561
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  18 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 
15 กุมภาพันธ์ 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุติเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา
10 เมษายน 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
อบจ.ยโสธร ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง 19 ตุลาคม 2563
อบจ.หนองบัวลำภู รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 19 ตุลาคม 2563
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 16 ตุลาคม 2563
เทศบาลนครตรัง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 16 ตุลาคม 2563
อบจ.ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 12 ตุลาคม 2563
อบจ.ระนอง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 12 ตุลาคม 2563
อบจ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปกครองท้องถิ่น 12 ตุลาคม 2563
อบจ.พิษณุโลก ประกาศรับโอนสายงานผูบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 9 ตุลาคม 2563
อบจ.บึงกาฬ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 9 ตุลาคม 2563
อบจ.สุรินทร์ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 7 ตุลาคม 2563
อบจ.กระบี่ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 6 ตุลาคม 2563
เทศบาลเมืองปัตตานี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 5 ตุลาคม 2563
อบจ.พัทลุง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 5 ตุลาคม 2563
อบจ.สมุทรสาคร ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุมทรสาคร 5 ตุลาคม 2563
อบจ.เพชรบูรณ์ ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชครูประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 2 ตุลาคม 2563
อบจ.สุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตุลาคม 2563
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) 1 ตุลาคม 2563
อบจ.สมุทรสาคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 29 กันยายน 2563
อบจ.พังงา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 29 กันยายน 2563
อบจ.กาฬสินธุ์ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ 28 กันยายน 2563
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการเลือกสรรพนักงานจ้าง 28 กันยายน 2563
อบจ.ร้อยเอ็ด รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 25 กันยายน 2563
อบจ.ยโสธร ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 24 กันยายน 2563
อบจ.สงขลา ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 24 กันยายน 2563
เทศบาลนครนนทบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล 22 กันยายน 2563
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 22 กันยายน 2563
อบจ.ชุมพร ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 18 กันยายน 2563
อบจ.นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) และภาคการทดสอบปกิบัติประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สัมภาษณ์) 18 กันยายน 2563
อบจ.สงขลา ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 18 กันยายน 2563
อบจ.นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 17 กันยายน 2563
อบจ.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ กำหนดวันทดสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 17 กันยายน 2563
อบจ.เพชรบูรณ์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 17 กันยายน 2563
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 17 กันยายน 2563
อบจ.ชุมพร ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณสมบัติ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 15 กันยายน 2563
อบจ.ระยอง ประกาศรับโอนข้าราชการและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 15 กันยายน 2563
เทศบาลนครอุดรธานี ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลและข้าราชการครู 14 กันยายน 2563
อบจ.อำนาจเจริญ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ 14 กันยายน 2563
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 11 กันยายน 2563
อบจ.ตาก รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 10 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่จะว่างลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรณีเกษียณอายุราชการ 10 กันยายน 2563
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 9 กันยายน 2563
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ 8 กันยายน 2563
อบจ.สระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 8 กันยายน 2563
อบจ.หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) เพื่อมาดำรงตำแหน่งบริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ 8 กันยายน 2563
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 3 กันยายน 2563
อบจ.สมุทรสาคร แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวันรับสมัครการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 3 กันยายน 2563
อบจ.ชุมพร ประชาสัมพันธ์การสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างโดยวิธีการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 กันยายน 2563
อบจ.พิษณุโลก ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2 กันยายน 2563
อบจ.สมุทรสาคร ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 2 กันยายน 2563
อบจ.ลำปาง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 1 กันยายน 2563
อบจ.ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 1 กันยายน 2563
 
ผู้ดูแลระบบ
siwat
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 

  

  

 

 

next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.