orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
Manu report
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
300573
วันนี้วันนี้60
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้429
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้790
เดือนนี้เดือนนี้10322
ทั้งหมดทั้งหมด300573
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. โครงสร้างบุคลากร
  2. แจ้งเวียนคำสั่ง
  3. แจ้งเวียนประกาศ
  4. แจ้งประชาสัมพันธ์
  5. ผู้ดูแลระบบ
 
โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
frame
นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  frame  
  นางสาวปัตติมา เพิงใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
     
frame frame siwat
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame jira  frame
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวจิรา ทองคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
     
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
   
 

นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 
     
frame olarn frame
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าที่ ร.อ.โอฬาร หมั่นถนอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจิรวัฒน์  กุญชรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame frame
นายวิชิต รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนันทวิทย์ บุงอสตูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิรมล ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
  frame  
  นายกุศล ชูคง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 
     
frame
nisachon
 
นายกุศล ชูคง
นิติกรชำนาญการ
  นางสาวนิสาชล รักพลับ
นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวอานิสา ราชาพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

งานธุรการ
 frame                    
 นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา กล่าวเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพรรษา เดวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
1111/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (น.ส.ศุภวรรณ สุพัฒน์) newff24 25 พฤษภาคม 2563
1095/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (น.ส.นิสาชล รักพลับ) newff24 21 พฤษภาคม 2563
1073/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (นางสลิลลา แก้วเมือง, น.ส.สิริกร เหมาะเจริญ, น.ส.สุธีนุช สุมงคล) newff24 19 พฤษภาคม 2563
1050/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (จำนวน 7 ราย) 14 พฤษภาคม 2563
1049/2563 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (น.ส.อัฐธนกาญจน์ คงจันทร์) 14 พฤษภาคม 2563
1048/2563 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (น.ส.อัฐธนกาญจน์ คงจันทร์) 14 พฤษภาคม 2563
1046/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง (นายศิวัชร์ ชนาชน, น.ส.พรทิพย์ แกะประจักษ์) 13 พฤษภาคม 2563
1041/2563 รับโอนพนักงานเทศบาล  สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (น.ส.ลิลิธ ช่างแก้ว, นายญาณวุฒิ นุสุข, นายธรรมรงค์ ปานเกลี้ยง) 13 พฤษภาคม 2563
1040/2563 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (นายมนูญ ศิริธรรม) 13 พฤษภาคม 2563
1030/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.ชุติมา ไชยะ, น.ส.รวินันท์ จันทร์แก้ว, นางจิตพิสุทธิ์ จันทพันธ์) 12 พฤษภาคม 2563
1005/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.แพรวพิไล พิมพ์เกตุ) 1 พฤษภาคม 2563
954/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง) (น.ส.แพรวพิไล พิมพ์เกตุ) 24 เมษายน 2563
945/2563 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายณรงค์ บุญชู, นางปาณิศา ใจห้าว, นายพิพัฒน์ เสนจันทร์) 23 เมษายน 2563
594/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง (ว่าที่ รอ.โอฬาร หมั่นถนอม, นายวิชิต รักดี, น.ส.อรอุษา เอียดแก้ว) 16 เมษายน 2563
593/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 15 เมษายน 2563
592/2563 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 15 เมษายน 2563
591/2563 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และให้ข้าราชการ อบจ. ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 15 เมษายน 2563
855/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.นิสาชล รักพลับ) 13 เมษายน 2563
824/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นางรัชนีวรรณ คงแก้ว) 7 เมษายน 2563
823/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.โสวรถ ชูแก้ว) 7 เมษายน 2563
822/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.นพรัตน์ ณรงค์รัตน์, น.ส.ธิดา คงน้อย) 7 เมษายน 2563
821/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.นัทปภา ชัยสิทธิ์, น.ส.ณัฐญาดา อนุพงศ์, น.ส.ชุติกาญจน์ สงคง) 7 เมษายน 2563
820/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(นายอุทัย บุญรอดชู) 7 เมษายน 2563
817/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายณรงค์ บุญชู, นางปาณิศา ใจห้าว, นายพิพัฒน์ เสนจันทร์) 7 เมษายน 2563
816/2563 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (นายยุทธิชัย อ่อนเกตุพล, น.ส.ศุภวรรณ สุพัฒน์, น.ส.สุจิตรา วังบุญคง) 7 เมษายน 2563
792/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายนันทศักดิ์ ประกิจ , นายกฤษฎา คำนวนจิตร) 1 เมษายน 2563
784/2563 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาในสังกัด (จำนวน 14 ราย) 31 มีนาคม 2563
783/2563 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางดลฤดี มีชนะ) 31 มีนาคม 2563
766/2563 การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นายณัฐพล พิทักษ์) 30 มีนาคม 2563
728/2563 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง) (น.ส.แพรวพิไล พิมพ์เกตุ) 23 มีนาคม 2563
735/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายสมเกียรติ โรจน์สมัย) 23 มีนาคม 2563
722/2563 การจ้างพนักงานจ้าง (นายสมเกียรติ โรจน์สมัย) 19 มีนาคม 2563
705/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายณัฐพล พิทักษ์) 18 มีนาคม 2563
645/2563 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (น.ส.นิสาชล รักพลับ) 10 มีนาคม 2563
613/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.จิราพร กันไพเราะ) 5 มีนาคม 2563
612/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายวัชรากร แก้วโสภาค, นายกิตติศักดิ์ รัตนะ, นายอนันต์ สุวรรณฤกษ์) 5 มีนาคม 2563
557/2563 การจ้างพนักงานจ้าง (นายวัชรากร แก้วโสภาค, นายกิตติศักดิ์ รัตนะ, นายอนันต์ สุวรรณฤกษ์) 28 กุมภาพันธ์ 2563
524/2563 การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นายสุชีพ อินทร์จันทร์) 26 กุมภาพันธ์ 2563
348/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายสหรัฐ ทองน้อย) 7 กุมภาพันธ์ 2563
335/2563 การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานนิติการ (นายสุชีพ อินทร์จันทร์) 6 กุมภาพันธ์ 2563
321/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายพิสิฐ อุดโหล) 5 กุมภาพันธ์ 2563
316/2563 การให้พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 4 กุมภาพันธ์ 2563
315/2563 ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 4 กุมภาพันธ์ 2563
279/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายธีระวุฒิ อาชาฤทธิ์) 31 มกราคม 2563
269/2563 การจ้างพนักงานจ้าง (จำนวน 14 ราย) 31 มกราคม 2563
242/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นางปัญจมาพร รัตนมณี) 29 มกราคม 2563
169/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (กรกต บุญสนิท, นรินทร์ จีนโดน, รถเสน ถนอมนาม) 21 มกราคม 2563
85/2563 ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 13 มกราคม 2563
93/2563 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มกราคม 2563
92/2563 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) (นางศุภิสรา มณีโลกย์) 13 มกราคม 2563
91/2563 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) (นางศุภิสรา มณีโลกย์) 13 มกราคม 2563
90/2563 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) (นางศุภิสรา มณีโลกย์) 13 มกราคม 2563
89/2563 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นางศุภิสรา มณีโลกย์) 13 มกราคม 2563
88/2563 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (นางศุภิสรา มณีโลกย์) 13 มกราคม 2563
42/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางกมลจิต โชติกะ) 6 มกราคม 2563
36/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ  (จำนวน 7 ราย) 3 มกราคม 2563
16/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.ยุพวรรณ์ แก้วกาญจน์) 3 มกราคม 2563
3127/2562 การจ้างพนักงานจ้าง 26 ธันวาคม 2562
2940/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 ธันวาคม 2562
2892/2562 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รอบการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2562
2887/2562 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (ภารกิจถ่ายโอนสนามกีฬากลางจังหวัด) 25 พฤศจิกายน 2562
2833/2562 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง 21 พฤศจิกายน 2562
2580/2562 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน 9 ตุลาคม 2562
2529/2562 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 30 กันยายน 2562

 แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 newff24 16 เมษายน 2563
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากnewff24 13 เมษายน 2563
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น newff24 13 เมษายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  -//-  (แบบบันทึกการประเมิน/แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน) 30 มีนาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 24 มีนาคม 2563
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25 พฤศจิกายน 2562
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) 25 พฤศจิกายน 2562
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 24 ตุลาคม 2562
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 15 ตุลาคม 2562
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 9 ตุลาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 12 กันยายน 2562
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 4 กันยายน 2562
รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 สิงหาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 สิงหาคม 2562
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 31 กรกฎาคม 2562
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 17 เมษายน 2562
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 21 มีนาคม 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2561 5 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ต่อ)  27 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  27 กันยายน 2561

 แจ้งเวียนประกาศ ก.จ.จ. นครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 newff24 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 newff24 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 newff24 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2562  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

*** แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการ

13 สิงหาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 31 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 21 พฤษภาคม 2562

แบบประเมินประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น (เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน) *** ตามประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายข้าราชการ) ลว. 30 ธ.ค. 2558

 
ประกาศ ก.จ.จ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 15 มกราคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 12 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  9 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561  15 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 18 กรกฎาคม 2561
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  18 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 
15 กุมภาพันธ์ 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุติเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา
10 เมษายน 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
อบจ.นครนายก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง) 12 พฤษภาคม 2563
อบจ.สมุทรปราการ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (4 อัตรา) 7 พฤษภาคม 2563
อบจ.สระแก้ว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6 ตำแหน่ง 9 อัตรา) 1 พฤษภาคม 2563
อบจ.สระบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งบริหาร (ผอ.กองกิจการสภาฯ) 27 เมษายน 2563
อบจ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันฯ (ตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2 อัตรา) 27 เมษายน 2563
อบจ.หนองบัวลำภู รับโอนข้าราชการองค์การบบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชประเภทอื่น (ตำแหน่งนักโภชนาการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นายช่างโยธา) 24 เมษายน 2563
อบจ.ปัตตานี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (7 ตำแหน่ง 19 อัตรา) 24 เมษายน 2563
ทน.สมุทรสาคร รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น (เจ้าพนักงานทะเบียน) 21 เมษายน 2563
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (7 อัตรา) 20 เมษายน 2563
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา) 14 เมษายน 2563
อบจ.ลำพูน ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันฯ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการเเละวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ) 14 เมษายน 2563
อบจ.ลำพูน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ.เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา 10 เมษายน 2563
อบจ.พิษณุโลก ประกาศชะลอการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 เมษายน 2563
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศรับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (1.นายช่างโยธา 3 อัตรา 2.นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา 3.นายช่างสำรวจ 1 อัตรา) 1 เมษายน 2563
อบจ.สระบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, บริกร, คนงาน) 8 เมษายน 2563
คณะบริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 17 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.พังงา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (18 อัตรา) 11 มีนาคม 2563
อบจ.ลำปาง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานจ้าง 5 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 26 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.กาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา) 27 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูภาษาไทย 1 อัตรา) 24 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.เพชรบูรณ์ รับโอนข้าราชการฯ (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 2 อัตรา) 25 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.ตาก ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 24 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.หนองบัวลำภู ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 24 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศราายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง 24 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.กาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 24 กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (จ.ฉะเชิงเทรา) รับโอนข้าราชการ (จำนวน 4 อัตรา) 21 กุมภาพันธ์ 2563
เทศบาลนครปากเกร็ด ยกเลิกประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 19 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงาน ก.ถ.  
 
ผู้ดูแลระบบ
siwat
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 
 
jira 
 นางสาวจิรา ทองคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 มีหน้าที่ ดูแลและบริหารจัดการข้อมูล แจ้งเวียนคำสั่ง ประกาศต่างๆ ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

  

  

 

 

next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.