Vinaora Nivo Slider 3.x
blk orders
blk announce
blk standard position
blk staffing plan
blk gallery
blk form
blk comment
blk newsletter02
blk ethics compile
blk handbook
blk e laas
blk e plan
blk official letter
blk official letter nstlocal
blk hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
043226
วันนี้วันนี้103
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้175
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้634
เดือนนี้เดือนนี้2816
ทั้งหมดทั้งหมด43226
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลของ อบจ.นครศรีธรรมราช

คำสั่งปี 2560

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
1513/2560 แก้ไขคำสั่งต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (เฉพาะราย) newff24 3 สิงหาคม 2560
1497/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock iconnewff24 2 สิงหาคม 2560
1456/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon newff24 25 กรกฎาคม 2560
1382/2560 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) lock icon  14 กรกฎาคม 2560
1381/2560 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน lock icon  14 กรกฎาคม 2560
1380/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น lock icon  14 กรกฎาคม 2560
1343/2560 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1342/2560 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1341/2560 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1340/2560 ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่อัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับตำแหน่งและวิทยฐานะให้ได้รับอัตราเงินเดือนในอันดับถัดไป lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1339/2560 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1338/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น lock icon  11 กรกฎาคม 2560
1329/2560 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  7 กรกฎาคม 2560
1327/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  6 กรกฎาคม 2560
1326/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 lock icon  6 กรกฎาคม 2560
1300/2560 ต่อสัญญาจ้างพนักจ้างตามภารกิจ  30 มิถุนายน 2560
1276/2560 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน  28 มิถุนายน 2560
1175/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  14 มิถุนายน 2560
1172/2560 การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  14 มิถุนายน 2560
1156/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ครั้งแรก lock icon 12 มิถุนายน 2560
1100/2560 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  2 มิถุนายน 2560
1098/2560 การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  2 มิถุนายน 2560
1029/2560 รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  24 พฤษภาคม 2560
935/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ  11 พฤษภาคม 2560
827/2560 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  28 เมษายน 2560
731/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว lock icon  18 เมษายน 2560
726/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 lock icon 12 เมษายน 2560
725/2560 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 lock icon 12 เมษายน 2560
724/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 lock icon 12 เมษายน 2560
674/2560 ให้พนักงานจ้างพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติงาน 5 เมษายน 2560
656/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน 3 เมษายน 2560
648/2560 ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 31 มีนาคม 2560
622/2560 รับโอนพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 28 มีนาคม 2560
508/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น lock icon 15 มีนาคม 2560
507/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น lock icon 15 มีนาคม 2560
506/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น lock icon 15 มีนาคม 2560
401/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 มีนาคม 2560
399/2560 ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติงาน 2 มีนาคม 2560
398/2560 ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติราชการ 2 มีนาคม 2560
390/2560 การโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 28 กุมภาพันธ์ 2560
304/2560 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน 21 กุมภาพันธ์ 2560
303/2560 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง 21 กุมภาพันธ์ 2560
105/2560 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ 30 มกราคม 2560
51/2560 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 23 มกราคม 2560
45/2560 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 23 มกราคม 2560
33/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 16 มกราคม 2560
30/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน 16 มกราคม 2560
29/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ 16 มกราคม 2560
28/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ 16 มกราคม 2560
17/2560 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon 12 มกราคม 2560
7/2560 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับตามวุฒิ 9 มกราคม 2560

 

ดูคำสั่งทั้งหมด คำสั่งทั่วไป  คำสั่งแจ้งเวียนภายใน (เฉพาะสมาชิก)
หมายเหตุ รายการที่มี lock icon เป็นรายการสำหรับสมาชิกเท่านั้น ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบจึงจะสามารถดูข้อมูลได้

แจ้งเวียนประกาศ

ประกาศ อบจ.นศ.

เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
◊ แก้ไขประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด newff24 17 กรกฎาคม 2560
◊ แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด newff24 17 กรกฎาคม 2560
◊ ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ newff24 14 กรกฎาคม 2560
◊ ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ newff24 14 กรกฎาคม 2560
◊ ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ newff24 14 กรกฎาคม 2560
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 11 เมษายน 2560
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2560
◊ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 ตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 18 ตุลาคม 2559
◊ รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น lock icon 13 ตุลาคม 2559
◊ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 18 สิงหาคม 2559
◊ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรร 16 มิถุนายน 2559
◊ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 31 พฤษภาคม 2559
◊ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 11 เมษายน 2559
◊ รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 11 เมษายน 2559

หมายเหตุ รายการที่มี lock icon เป็นรายการสำหรับสมาชิกเท่านั้น ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบจึงจะสามารถดูข้อมูลได้

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.