orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
Manu report
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
330108
วันนี้วันนี้236
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้401
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2728
เดือนนี้เดือนนี้3026
ทั้งหมดทั้งหมด330108
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. โครงสร้างบุคลากร
  2. แจ้งเวียนคำสั่ง
  3. แจ้งเวียนประกาศ
  4. แจ้งประชาสัมพันธ์
  5. ผู้ดูแลระบบ
 
โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
frame
นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  frame  
  นางสาวปัตติมา เพิงใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
     
frame frame siwat
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame jira  frame
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวจิรา ทองคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
     
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  oararak  
  นางสาวอรลักษณ์  หนูทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 
 
frame   frame
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจิรวัฒน์  กุญชรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame frame
นายวิชิต รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนันทวิทย์ บุงอสตูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิรมล ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 

tippawan 2

 
  นางสาวทิพวรรณ  คงศาลา
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 
     
frame
nisachon
 
นายกุศล ชูคง
นิติกรชำนาญการ
  นางสาวนิสาชล รักพลับ
นิติกรปฏิบัติการ 
นางสาวอานิสา ราชาพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

งานธุรการ
 frame                    
 นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา กล่าวเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพรรษา เดวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
1637/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นางปราณี ถนิมลักษณ์) newff24 6 สิงหาคม 2563
1633/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นายเสกสรรค์ ภักดีวานิช) newff24 6 สิงหาคม 2563
1618/2563 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายอุดมศักดิ์ นัสฐาน) newff24 5 สิงหาคม 2563
1578/2563 รับโอนผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ทศพร ทรัพย์มี) 31 กรกฎาคม 2563
1577/2563 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.จุฑาทิพย์ จันทร์ผ่อง) 31 กรกฎาคม 2563
1565/2563 รับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายเสกสรรค์ ภักดีวานิช) 30 กรกฎาคม 2563
1564/2563 ให้โอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายประหยัด เสนา, นางนันท์ธนัส จันทร์ภักดี) 30 กรกฎาคม 2563
1563/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อรลักษณ์ หนูทอง) 30 กรกฎาคม 2563
1409/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.สุจิตตรา วังบุญคง) 10 กรกฎาคม 2563
1399/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (น.ส.สุจิตตรา วังบุญคง) 9 กรกฎาคม 2563
1398/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จำนวน 6 ราย) 9 กรกฎาคม 2563
1352/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.อรทัย พูนวงค์) 30 มิถุนายน 2563
1335/2563 รับโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อรลักษณ์ หนูทอง, น.ส.ทิพวรรณ คงศาลา) 26 มิถุนายน 2563
 1334/2563 ให้โอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางพรธนา เสนาทิพย์, นางชฎาพร เสนา, นางณิชาพร โอภาโส, นางศุภวราภรณ์ หนูเอียด, น.ส.สุพรรัตน์ บุญเกิด, น.ส.ธมนพรรณ จันธิปะ, น.ส.อิฐติยากร ทองสุข, ว่าที่ ร.อ.โอฬาร หมั่นถนอม) 26 มิถุนายน 2563
 1333/2563 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุมลฑา เพชรใส) 26 มิถุนายน 2563
1332/2563 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสมจิตร วงศ์วัฒนะ, น.ส.อมรรัตน์ คงบุญแก้ว, นายเสกสิทธิ์ เดชาภิมณฑ์, น.ส.อุชุมา ใจห้าว) 26 มิถุนายน 2563
1327/2563 รับโอนพนักงานเทศบาล (นายวุฒิศักดิ์ นาคัน) 26 มิถุนายน 2563
1313/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (จำนวน 3 ราย) 24 มิถุนายน 2563
1312/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.ลิลิธ ช่างแก้ว) 24 มิถุนายน 2563
1287/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล (น.ส.ลิลิธ ช่างแก้ว) 22 มิถุนายน 2563
1278/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (นายยุทธิชัย อ่อนเกตุพล) 18 มิถุนายน 2563
1241/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.ศศินันท์ ถ้วยทอง) 12 มิถุนายน 2563
1239/2563 รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (น.ส.สุดา เหล่นยี) 12 มิถุนายน 2563
1211/2563 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ธนพรรณ นันทกาญจน์) 10 มิถุนายน 2563
1192/2563 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (น.ส.ปาจรีย์ จอมพงค์) 8 มิถุนายน 2563
1164/2563 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (น.ส.สุพรรณี เพ็งจันทร์) 1 มิถุนายน 2563
1151/2563 ให้โอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อ้อมใจ คงเมือง) 29 พฤษภาคม 2563
1136/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (จ.อ.สุวพจน์ สังข์ทองจีน) 28 พฤษภาคม 2563
1123/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.ศุภวรรณ สุพัฒน์) 26 พฤษภาคม 2563
1111/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (น.ส.ศุภวรรณ สุพัฒน์) 25 พฤษภาคม 2563
1095/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (น.ส.นิสาชล รักพลับ) 21 พฤษภาคม 2563
1073/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (นางสลิลลา แก้วเมือง, น.ส.สิริกร เหมาะเจริญ, น.ส.สุธีนุช สุมงคล) 19 พฤษภาคม 2563
1050/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (จำนวน 7 ราย) 14 พฤษภาคม 2563
1049/2563 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (น.ส.อัฐธนกาญจน์ คงจันทร์) 14 พฤษภาคม 2563
1048/2563 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น (น.ส.อัฐธนกาญจน์ คงจันทร์) 14 พฤษภาคม 2563
1046/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง (นายศิวัชร์ ชนาชน, น.ส.พรทิพย์ แกะประจักษ์) 13 พฤษภาคม 2563
1041/2563 รับโอนพนักงานเทศบาล  สั่ง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (น.ส.ลิลิธ ช่างแก้ว, นายญาณวุฒิ นุสุข, นายธรรมรงค์ ปานเกลี้ยง) 13 พฤษภาคม 2563
1040/2563 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (นายมนูญ ศิริธรรม) 13 พฤษภาคม 2563
1030/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.ชุติมา ไชยะ, น.ส.รวินันท์ จันทร์แก้ว, นางจิตพิสุทธิ์ จันทพันธ์) 12 พฤษภาคม 2563
1005/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.แพรวพิไล พิมพ์เกตุ) 1 พฤษภาคม 2563
954/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล (กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง) (น.ส.แพรวพิไล พิมพ์เกตุ) 24 เมษายน 2563
945/2563 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายณรงค์ บุญชู, นางปาณิศา ใจห้าว, นายพิพัฒน์ เสนจันทร์) 23 เมษายน 2563
594/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง (ว่าที่ รอ.โอฬาร หมั่นถนอม, นายวิชิต รักดี, น.ส.อรอุษา เอียดแก้ว) 16 เมษายน 2563
593/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 15 เมษายน 2563
592/2563 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 15 เมษายน 2563
591/2563 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และให้ข้าราชการ อบจ. ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 15 เมษายน 2563
855/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.นิสาชล รักพลับ) 13 เมษายน 2563
822/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.นพรัตน์ ณรงค์รัตน์, น.ส.ธิดา คงน้อย) 7 เมษายน 2563
817/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายณรงค์ บุญชู, นางปาณิศา ใจห้าว, นายพิพัฒน์ เสนจันทร์) 7 เมษายน 2563
816/2563 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (นายยุทธิชัย อ่อนเกตุพล, น.ส.ศุภวรรณ สุพัฒน์, น.ส.สุจิตรา วังบุญคง) 7 เมษายน 2563
792/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายนันทศักดิ์ ประกิจ , นายกฤษฎา คำนวนจิตร) 1 เมษายน 2563
784/2563 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาในสังกัด (จำนวน 14 ราย) 31 มีนาคม 2563
783/2563 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางดลฤดี มีชนะ) 31 มีนาคม 2563
766/2563 การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นายณัฐพล พิทักษ์) 30 มีนาคม 2563
728/2563 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง) (น.ส.แพรวพิไล พิมพ์เกตุ) 23 มีนาคม 2563
735/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายสมเกียรติ โรจน์สมัย) 23 มีนาคม 2563
722/2563 การจ้างพนักงานจ้าง (นายสมเกียรติ โรจน์สมัย) 19 มีนาคม 2563
705/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายณัฐพล พิทักษ์) 18 มีนาคม 2563
645/2563 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (น.ส.นิสาชล รักพลับ) 10 มีนาคม 2563
613/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.จิราพร กันไพเราะ) 5 มีนาคม 2563
612/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายวัชรากร แก้วโสภาค, นายกิตติศักดิ์ รัตนะ, นายอนันต์ สุวรรณฤกษ์) 5 มีนาคม 2563
557/2563 การจ้างพนักงานจ้าง (นายวัชรากร แก้วโสภาค, นายกิตติศักดิ์ รัตนะ, นายอนันต์ สุวรรณฤกษ์) 28 กุมภาพันธ์ 2563
524/2563 การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นายสุชีพ อินทร์จันทร์) 26 กุมภาพันธ์ 2563
348/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายสหรัฐ ทองน้อย) 7 กุมภาพันธ์ 2563
335/2563 การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในสายงานนิติการ (นายสุชีพ อินทร์จันทร์) 6 กุมภาพันธ์ 2563
321/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายพิสิฐ อุดโหล) 5 กุมภาพันธ์ 2563
316/2563 การให้พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 4 กุมภาพันธ์ 2563
315/2563 ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 4 กุมภาพันธ์ 2563
279/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายธีระวุฒิ อาชาฤทธิ์) 31 มกราคม 2563
269/2563 การจ้างพนักงานจ้าง (จำนวน 14 ราย) 31 มกราคม 2563
242/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นางปัญจมาพร รัตนมณี) 29 มกราคม 2563
169/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (กรกต บุญสนิท, นรินทร์ จีนโดน, รถเสน ถนอมนาม) 21 มกราคม 2563
85/2563 ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 13 มกราคม 2563
93/2563 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มกราคม 2563
36/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ  (จำนวน 7 ราย) 3 มกราคม 2563
3127/2562 การจ้างพนักงานจ้าง 26 ธันวาคม 2562
2940/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 ธันวาคม 2562
2892/2562 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รอบการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พฤศจิกายน 2562
2887/2562 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (ภารกิจถ่ายโอนสนามกีฬากลางจังหวัด) 25 พฤศจิกายน 2562
2833/2562 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง 21 พฤศจิกายน 2562
2580/2562 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน 9 ตุลาคม 2562
2529/2562 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 30 กันยายน 2562

 แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 newff24 24 มิถุนายน 2563
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ newff24 4 มิถุนายน 2563
ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ newff24 4 มิถุนายน 2563
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ newff24 4 มิถุนายน 2563
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 16 เมษายน 2563
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 13 เมษายน 2563
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 13 เมษายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  -//-  (แบบบันทึกการประเมิน/แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน) 30 มีนาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 20 มีนาคม 2563
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 24 ตุลาคม 2562
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 15 ตุลาคม 2562
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 9 ตุลาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 12 กันยายน 2562
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 4 กันยายน 2562
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 31 กรกฎาคม 2562
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 17 เมษายน 2562
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 21 มีนาคม 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2561 5 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ต่อ)  27 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  27 กันยายน 2561

 แจ้งเวียนประกาศ ก.จ.จ. นครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 newff24 17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 newff24 17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2562  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

*** แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการ

13 สิงหาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 31 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 21 พฤษภาคม 2562

แบบประเมินประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น (เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน) *** ตามประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายข้าราชการ) ลว. 30 ธ.ค. 2558

 
ประกาศ ก.จ.จ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 15 มกราคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 12 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  9 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561  15 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 18 กรกฎาคม 2561
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  18 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 
15 กุมภาพันธ์ 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุติเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา
10 เมษายน 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
อบจ.สระแก้ว รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 22 กรกฎาคม 2563
เทศบาลนครตรัง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 16 กรกฎาคม 2563
อบจ.ระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 14 กรกฎาคม 2563
ทม.แพร่ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 14 กรกฎาคม 2563
อบจ.หนองบัวลำภู รับโอน(ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 กรกฎาคม 2563
อบจ.ฉะเชิงเทรา รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 14 กรกฎาคม 2563
อบจ.ลพบุรี รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (หัวหน้าสำนักปลัดฯ) 13 กรกฎาคม 2563
อบจ.ลำพูน ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 10 กรกฎาคม 2563
อบจ.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรฯ 10 กรกฎาคม 2563
อบจ.พังงา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 กรกฎาคม 2563
อบจ.เลย ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 8 กรกฎาคม 2563
อบจ.ปราจีนบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 8 กรกฎาคม 2563
อบจ.ลำพูน ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 3 กรกฎาคม 2563
อบจ.นครปฐม ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 26 มิถุนายน 2563
อบจ.พัทลุง ประกาศรับโอนข้าราชการครู 23 มิถุนายน 2563
อบจ.สุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 23 มิถุนายน 2563
อบจ.สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิสอบคัดเลือกฯ เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 22 มิถุนายน 2563
อบจ.จันทบุรี ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ และพนักงานจ้างทั่วไป 19 มิถุนายน 2563
อบจ.สุโขทัย ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 มิถุนายน 2563
อบจ.นครปฐม ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (จำนวน 1 อัตรา) 18 มิถุนายน 2563
อบจ.ลำปาง ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 10 มิถุนายน 2563
อบจ.สกลนคร ประกาศการดำการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ 10 มิถุนายน 2563
อบจ.ปัตตานี ประกาศกำหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ (ตำแหน่งครู วิชาเอกภาษาไทย เอกศิลปะ และเอกเทคโนโลยีการศึกษา) 10 มิถุนายน 2563
อบจ.เชียงราย รับโอนข้าราชการฯ (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา) 10 มิถุนายน 2563
อบจ.ลำพูน ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขันฯ (3 อัตรา) 4 มิถุนายน 2563
อบจ.นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษา 10 มิถุนายน 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 30 อัตรา, นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 12 อัตรา) 21 พฤษภาคม 2563
อบจ.สมุทรสาคร รับโอนข้าราชการ ข้าราชการครู (รวม 15 อัตรา) 21 พฤษภาคม 2563
อบจ.สมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (9 ตำแหน่ง รวม 28 อัตรา) 20 พฤษภาคม 2563
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) 20 พฤษภาคม 2563
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครูกลุ่มวิชาภาษาไทย) 18 พฤษภาคม 2563
อบจ.ยะลา รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (5 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา) 15 พฤษภาคม 2563
อบจ.ลำพูน ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเเข่งขัน ตำเเหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการเเละตำเเหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 14 พฤษภาคม 2563
อบจ.ลำพูน ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 14 พฤษภาคม 2563
อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6 อัตรา) 13 พฤษภาคม 2563
อบจ.นครนายก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง) 12 พฤษภาคม 2563
อบจ.สมุทรปราการ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (4 อัตรา) 7 พฤษภาคม 2563
อบจ.สระแก้ว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6 ตำแหน่ง 9 อัตรา) 1 พฤษภาคม 2563
คณะบริหารพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 17 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงาน ก.ถ.  
 
ผู้ดูแลระบบ
siwat
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 
 
jira 
 นางสาวจิรา ทองคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 มีหน้าที่ ดูแลและบริหารจัดการข้อมูล แจ้งเวียนคำสั่ง ประกาศต่างๆ ในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่

  

  

 

 

next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.