orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
Manu report
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
214881
วันนี้วันนี้388
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้346
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้388
เดือนนี้เดือนนี้7905
ทั้งหมดทั้งหมด214881
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. แจ้งเวียนประกาศ
  2. แจ้งเวียนคำสั่ง
  3. ข่าวประชาสัมพันธ์
  4. โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
  5. ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 newff24 12 กันยายน 2562
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 newff24 4 กันยายน 2562
รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 สิงหาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16 สิงหาคม 2562
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 31 กรกฎาคม 2562
ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 10 พฤษภาคม 2562
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 10 พฤษภาคม 2562
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 10 พฤษภาคม 2562
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 17 เมษายน 2562
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 21 มีนาคม 2562
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร 24 ธันวาคม 2561
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
6 ธันวาคม 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2561 5 ตุลาคม 2561
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  9 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ต่อ)  27 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  27 กันยายน 2561
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  31 สิงหาคม 2561
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  9 สิงหาคม 2561
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  9 สิงหาคม 2561

 แจ้งเวียนประกาศ ก.จ.จ. นครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 newff24 13 สิงหาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 newff24 31 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 newff24 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 newff24 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 newff24 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 21 พฤษภาคม 2562

แบบประเมินประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น (เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน) *** ตามประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายข้าราชการ) ลว. 30 ธ.ค. 2558

 
ประกาศ ก.จ.จ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 15 มกราคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 12 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  9 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561  15 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 18 กรกฎาคม 2561
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  18 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 
15 กุมภาพันธ์ 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุติเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา
10 เมษายน 2561
ยกเลิกประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 25 ตุลาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559  16 สิงหาคม 2547
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) 9 ธันวาคม 2559
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่  17 สิงหาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด            พ.ศ. 2559  17 สิงหาคม 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)  12 กรกฎาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559       (บัญชีเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2)  17 พฤษภาคม 2559
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 17 พฤษภาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  18 เมษายน 2559 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม)                  พ.ศ. 2559 (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5) 8 เมษายน 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (บัญชีรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558    (การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลของ อบจ.นครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
2366/2562 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 newff24 4 กันยายน 2562
2169/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางเอกธิดา เฉลิมวรรณ) 21 สิงหาคม 2562
2032/2562 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ธนพรรณ นันทกาญจน์) 7 สิงหาคม 2562
1983/2562 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายญาณวุฒิ นุสุข) 31 กรกฎาคม 2562
1982/2562 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ธนพรรณ นันทกาญจน์) 31 กรกฎาคม 2562
1977/2562 แก้ไขคำสั่งจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ (เฉพาะราย) 30 กรกฎาคม 2562
1902/2562 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) (นายสมมิตรชัย ไพศาล) 19 กรกฎาคม 2562
1895/2562 แก้ไขคำสั่งกำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่ของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย) (นางวิรงรอง คันธิก, นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข) 19 กรกฎาคม 2562
1812/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.สุภาวดี แซ่ลิ่ม) 11 กรกฎาคม 2562
1811/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.สุปณีต์ หนูเนตร, นางฐาปนัท จันทอง) 11 กรกฎาคม 2562
1810/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.มัลทนาพร พรหมประสิทธิ์, นายกฤติน ศรีอักษร) 11 กรกฎาคม 2562
1809/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายจตุรงค์ ยอดผกา) 11 กรกฎาคม 2562
1759/2562 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุรีรัตน์ จงไกรจักร์) 8 กรกฎาคม 2562
1757/2562 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจาการปฏิบัติงาน (น.ส.เกวลี ห่อแป้น) 8 กรกฎาคม 2562
1671/2562 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุรีรัตน์ จงไกรจักร์) 1 กรกฎาคม 2562
1581/2562 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (นายสนั่น ศิลารัตน์, นายชำนาญ เอียดแก้ว) 21 มิถุนายน 2562
1565/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง 20 มิถุนายน 2562
1528/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (น.ส.สุพรรษา เดวัง) 17 มิถุนายน 2562
1513/2562 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (น.ส.ปุณิกา พงษ์พานิช) 14 มิถุนายน 2562
1512/2562 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (สิบโทประจวบเหมาะ ภักดีชน) 14 มิถุนายน 2562
1502/2562 การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 14 มิถุนายน 2562
1445/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.รพีพร คงด้วง) 11 มิถุนายน 2562
1444/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายสุวุฒินันท์ คิดใจเดียว) 11 มิถุนายน 2562
1429/2562 รับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางเอกธิดา เฉลิมวรรณ) 10 มิถุนายน 2562
1231/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ชุติกาญจน์ สงคง) 21 พฤษภาคม 2562
1204/2562 กำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่ของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 พฤษภาคม 2562
1187/2562 แก้ไขคำสั่งโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่างสายงานผู้บริหาร (จ.อ.สุวพจน์ สังข์ทองจีน) 16 พฤษภาคม 2562
1160/2562 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) 15 พฤษภาคม 2562
1159/2562 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 15 พฤษภาคม 2562
1158/2562 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 15 พฤษภาคม 2562

รับสมัครบุคคลเพื…

ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด

รับสมัครคนพิการเ…

ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียด
 
โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
frame
นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  frame  
  นางสาวปัตติมา เพิงใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
     
frame frame siwat
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame jira  frame
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 นางสาวจิรา ทองคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
     
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
   
 

นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 
     
frame olarn frame
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ว่าที่ ร.อ.โอฬาร หมั่นถนอม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายจิรวัฒน์  กุญชรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame frame
นายวิชิต รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนันทวิทย์ บุงอสตูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนิรมล ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
  frame  
  นายกุศล ชูคง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 
     
frame

 

 

 
นายกุศล ชูคง
นิติกรชำนาญการ
   นางสาวอานิสา ราชาพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

งานธุรการ
 frame                    
 นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา กล่าวเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพรรษา เดวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

03

 

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
อบจ.นครราชสีมา ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 5 กันยายน 2562
อบจ.พิษณุโลก ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ 4 กันยายน 2562
อบจ.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 กันยายน 2562
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 4 กันยายน 2562
อบจ.อุทัยธานี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 4 กันยายน 2562
อบจ.สระบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการฯ ตำแหน่งบริหาร (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 2 กันยายน 2562
อบจ.กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) 30 สิงหาคม 2562
อบจ.ยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรฯ เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 29 สิงหาคม 2562
อบจ.ชลบุรี ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในสังกัด *** (ประกาศ / เอกสารแนบ) 27 สิงหาคม 2562
อบจ.นครปฐม ประกาศ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 27 สิงหาคม 2562
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 26 สิงหาคม 2562
◊  อบจ.ระนอง ประกาศรับโอนข้าราชการครูฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านในวง 23 สิงหาคม 2562 
next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.