orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao2

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
404598
วันนี้วันนี้252
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้251
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้252
เดือนนี้เดือนนี้5443
ทั้งหมดทั้งหมด404598
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. โครงสร้างบุคลากร
  2. แจ้งเวียนคำสั่ง
  3. แจ้งเวียนประกาศ
  4. แจ้งประชาสัมพันธ์
  5. ผู้ดูแลระบบ
 
โครงสร้างบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
frame
นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  frame  
  นางสาวปัตติมา เพิงใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 
     
frame frame siwat
นางสาวชมพูนุช  ประจักษ์สุนทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  แกะประจักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
frame   frame
นางสาวกฤษณา  สังสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอำไพ  พูลเอียด
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
     
     
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
  oararak  
  นางสาวอรลักษณ์  หนูทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 
 
frame frame  rattanaporn
นางสาวอรอุษา  เอียดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวิชิต รักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสิน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  frame
นายนันทวิทย์ บุงอสตูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวนิรมล ทองทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  

 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 

tippawan 2

 
  นางสาวทิพวรรณ  คงศาลา
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 
     
nisachon
 
 
นางสาวนิสาชล รักพลับ
นิติกรปฏิบัติการ 
   นางสาวอานิสา ราชาพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

งานธุรการ
 frame                    
 นางสาวกุลณัฏฐ์ฐา กล่าวเกลี้ยง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวสุพรรษา เดวัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
747/2564 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ศุภลักษณ์ ชูกรณ์) newff24 16 เมษายน 2564
647/2564 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายวิรพงศ์ จันทวงศ์) newff24 30 มีนาคม 2564
646/2564 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายมนต์ศักดิ์ จำเนียร)  30 มีนาคม 2564
631/2564 รับโอนพนักงานส่วนตำบล (น.ส.ภิญญาภัทร สังวาลย์)   26 มีนาคม 2564
608/2564 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายมนูญ ศิริธรรม)  24 มีนาคม 2564
607/2564 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสันติยา ศรีเจริญ)  24 มีนาคม 2564
531/2564 มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  10 มีนาคม 2564
486/2564 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นายสิทธิโชค ชัยพราหมณ์)  8 มีนาคม 2564
482/2564 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง (นางสุธิรา แก้วสองเมือง,น.ส.อังคณา การะกรณ์)   8 มีนาคม 2564
476/2564 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.จันทิมา นาคอ่อน,น.ส.ณักษ์ลภัส คงชู)  5 มีนาคม 2564
434/2564 มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  25 กุมภาพันธ์ 2564
368/2564 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (จำนวน 4 ราย)  10 กุมภาพันธ์ 2564
367/2564 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (จำนวน 4 ราย)  10 กุมภาพันธ์ 2564
345/2564 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย (น.ส.อำไพ พูลเอียด , น.ส.กุลณัฏฐ์ฐา กล่าวเกลี้ยง) )  8 กุมภาพันธ์ 2564
329/2564 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (น.ส.รัตนา ชูช่วย)  5 กุมภาพันธ์ 2564
319/2564 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง (นางเจริญศรี สุทธิพันธ์)  3 กุมภาพันธ์ 2564
318/2564 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.อำไพ พูลเอียด , น.ส.กุลณัฏฐ์ฐา กล่าวเกลี้ยง)  3 กุมภาพันธ์ 2564
24/2564 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นางศุภวราภรณ์ หนูเอียด)  6 มกราคม 2564
2751/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏฺิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (นางสุมลฑา เพชรใส)  30 ธันวาคม 2563
2750/2563 แต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลเป็นผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏฺิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (นายจะกิต นวลจันทร์)  30 ธันวาคม 2563
2749/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ร่วมประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏฺิบัติหน้าที่เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (น.ส.บงกช ศักดิ์ศรี)  30 ธันวาคม 2563
2748/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติราชการ (จำนวน 9 ราย)  30 ธันวาคม 2563
2747/2563 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางฐาปนัท จันทอง)  30 ธันวาคม 2563
2727/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (น.ส.เสาวลักษณ์ กุณฑล,นายชรินทร์ สันติกูล)  28 ธันวาคม 2563
2711/2563 การให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  24 ธันวาคม 2563
2699/2563 ให้โอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายสุภาพ ภักดี,นางปะรินดา ปัญจะสุวรรณ)  24 ธันวาคม 2563
2698/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง  24 ธันวาคม 2563
2663/2563 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางศุภวราภรณ์ หนูเอียด)  21 ธันวาคม 2563
2655/2563 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นายสมชาย ชายโอฬาร)   18 ธันวาคม 2563
2499/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (เฉพาะราย)  30 พฤศจิกายน 2563
2495/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง  30 พฤศจิกายน 2563
2441/2563 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  24 พฤศจิกายน 2563
2387/2563 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รอบการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   17 พฤศจิกายน 2563
2356/2563 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  13 พฤศจิกายน 2563
2355/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ   13 พฤศจิกายน 2563
2354/2563 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ  13 พฤศจิกายน 2563
2351/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (จำนวน 11 ราย)  13 พฤศจิกายน 2563
2350/2563 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.เสาวลักษณ์ กุณฑล,นายชรินทร์ สันติกูล)  13 พฤศจิกายน 2563
2340/2563 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  12 พฤศจิกายน 2563
2319/2563 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกุศล ชูคง)  10 พฤศจิกายน 2563
2296/2563 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (เพิ่มเติม)  9 พฤศจิกายน 2563
2285/2563 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  5 พฤศจิกายน 2563
2273/2563 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางปาญชญา ชนะศักดิ์, นางสุรัตนา เกื้อวงษ์)   3 พฤศจิกายน 2563
2272/2563 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ศิริรัตน์ สมแก้ว)  3 พฤศจิกายน 2563
2265/2563 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (นายมนูญ ศิริธรรม)   30 ตุลาคม 2563
2250/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง (นายมนูญ ศิริธรรม)  28 ตุลาคม 2563
2218/2563 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุไวดาห์ รักดี)  26 ตุลาคม 2563
2216/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายยุทธิชัย อ่อนเกตุพล,น.ส.ศรีประภา ถาพร,นายภูมิทัศน์ ลักษณะปิยะ,น.ส.ศุภลักษณ์ ชูกรณ์,น.ส.อานิสา ราชาพล)  22 ตุลาคม 2563
2196/2563 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (เพิ่มเติม)  19 ตุลาคม 2563
2193/2563 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2  
16 ตุลาคม 2563
2192/2563 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  
16 ตุลาคม 2563
2191/2563 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  16 ตุลาคม 2563
2190/2563 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  16 ตุลาคม 2563
2189/2563 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำผู้ถึงแก่ความตาย  16 ตุลาคม 2563
2138/2563 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (นางพรทิพย์ สุวรรณมาลย์,น.ส.อารมย์ อินทรสุวรรณ,นางพัชนี ทาระ) (นางพรทิพย์ สุวรรณมาลย์,น.ส.อารมย์ อินทรสุวรรณ,นางพัชนี ทาระ)  7 ตุลาคม 2563
2137/2563 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (นางพรทิพย์ สุวรรณมาล์,น.ส.อารมย์ อินทรสุวรรณ,นางพัชนี ทาระ)  7 ตุลาคม 2563
2136/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (นางขวัญใจ เชาวพ้อง,น.ส.กรรณิการ์ ไชยเหล็ก,น.ส.สุคนธา อินพฤษา)  7 ตุลาคม 2563
2134/2563 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน  7 ตุลาคม 2563
2094/2563 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (น.ส.จิรา ทองคง)  1 ตุลาคม 2563
2093/2563 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นายชวินตย์ นาคะสรรค์)  1 ตุลาคม 2563
2074/2563 จัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ  30 กันยายน 2563
2066/2563 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  29 กันยายน 2563
2065/2563 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  29 กันยายน 2563

 แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง newff24 8 เมษายน 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 newff24 31 มีนาคม 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล newff24 31 มีนาคม 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรร (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,พนักงานขับรถยนต์)  26 มีนาคม 2564
รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,พนักงานขับรถยนต์) 5 มีนาคม 2564
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (น.ส.จุฑาทิพย์ จันทร์ผ่อง)  16 กุมภาพันธ์ 2564
ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 22 ตุลาคม 2563
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 16 ตุลาคม 2563
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 14 ตุลาคม 2563
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 14 ตุลาคม 2563
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 8 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 7 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้ง 1 5 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18 กันยายน 2563

 แจ้งเวียนประกาศ ก.จ.จ. นครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 27 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563  17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563  17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2562  

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

*** แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชำนาญการ

13 สิงหาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 31 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 25 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 18 มิถุนายน 2562
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 21 พฤษภาคม 2562

แบบประเมินประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น (เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน) *** ตามประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายข้าราชการ) ลว. 30 ธ.ค. 2558

 
ประกาศ ก.จ.จ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 15 มกราคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 12 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  9 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561  15 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 18 กรกฎาคม 2561
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  18 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 
15 กุมภาพันธ์ 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุติเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา
10 เมษายน 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
อบจ.สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง 2 เมษายน 2564
อบจ.นครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 เมษายน 2564
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31 มีนาคม 2564
อบจ.กาญจนบุรี การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 31 มีนาคม 2564
เทศบาลเมืองปัตตานี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 31 มีนาคม 2564
อบจ.พัทลุง ประกาศรับสมัครผู้พิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 30 มีนาคม 2564
อบจ.ยะลา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงา่นจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 29 มีนาคม 2564
อบจ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 29 มีนาคม 2564
อบจ.พังงา ประกาศ วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 25 มีนาคม 2564
อบจ.ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 19 มีนาคม 2564
อบจ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 17 มีนาคม 2564
อบจ.ชลบุรี รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอบจ.ชลบุรี รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  15 มีนาคม 2564
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 9 มีนาคม 2564
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 25 กุมภาพันธ์ 2564
อบจ.สิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 18 กุมภาพันธ์ 2564
อบจ.พัทลุง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 17 กุมภาพันธ์ 2564
ทศบาลเมืองปัตตานี ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 14 มกราคม 2564
เทศบาลนครตรัง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 12 มกราคม 2564
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 กำหนดวัน เวลา สถานที่ รายงานตัว 6 มกราคม 2564
 ◊ เทศบาลเมืองปัตตานี ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง 5 มกราคม 2564
เทศบาลเมืองปัตตานี ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 5 มกราคม 2564
เทศบาลนครนนทบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล 4 มกราคม 2564
 
ผู้ดูแลระบบ
siwat
นายศิวัชร์  ชนาชน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการระบบเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 

  

  

 

 

next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.