Vinaora Nivo Slider 3.x
orders
announce
standard position
staffing plane 61 63
gallery
form
comment
newsletter s
ethics compile s
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
172866
วันนี้วันนี้14
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้345
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1351
เดือนนี้เดือนนี้7259
ทั้งหมดทั้งหมด172866
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลของ อบจ.นครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
1231/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ชุติกาญจน์ สงคง) newff24 21 พฤษภาคม 2562
1204/2562 กำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่ของข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด newff24 17 พฤษภาคม 2562
1187/2562 แก้ไขคำสั่งโอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่างสายงานผู้บริหาร (จ.อ.สุวพจน์ สังข์ทองจีน) newff24 16 พฤษภาคม 2562
1160/2562 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (เฉพาะราย) newff24 15 พฤษภาคม 2562
1159/2562 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน newff24 15 พฤษภาคม 2562
1158/2562 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น newff24 15 พฤษภาคม 2562
1161/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางเฉลิมขวัญ สีวะสา)  15 พฤษภาคม 2562
1130/2562 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 และให้ข้าราชการ อบจ. ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) 13 พฤษภาคม 2562
1118/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.อนงค์นาฏ จันทร์อุดม) 10 พฤษภาคม 2562
1117/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.นาถอนงค์ แก้วจำรัส) 10 พฤษภาคม 2562
1116/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายณรงค์ ศรีจำรัส, นายไพรัช โสภิพัส, นายนันทวิทย์ บุงอสตูล) 10 พฤษภาคม 2562
1115/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (น.ส.ธนภัทร ชูเชิด, น.ส.ธญชนก โชติ) 10 พฤษภาคม 2562
1067/2562 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นางยุวนาถ คงแหล่) 8 พฤษภาคม 2562
1048/2562 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อุรสา พิมพการ) 7 พฤษภาคม 2562
1032/2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง 2 พฤษภาคม 2562
1018/2562 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายเทอดภูมิ สาสนะกระบวน) 1 พฤษภาคม 2562
1017/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล (น.ส.จิราภรณ์ ไชโย) 1 พฤษภาคม 2562
1016/2562 แก้ไขคำสั่งย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางดวงดาว อลงกตกิตติคุณ) 1 พฤษภาคม 2562
903/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.จุฑารัตน์ นวลสีทอง) 18 เมษายน 2562
902/2562 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุรีรัตน์ จงไกรจักร์) 18 เมษายน 2562
974/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ
25 เมษายน 2562
945/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 23 เมษายน 2562
927/2562 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 และให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไป 19 เมษายน 2562
926/2562 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 19 เมษายน 2562
917/2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง 19 เมษายน 2562
854/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (จ.อ.สุวพจน์ สังข์ทองจีน) 10 เมษายน 2562
703/2562 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายญาณวุฒิ นุสุข) 27 มีนาคม 2562
702/2562 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายเทอดภูมิ สาสนะกระบวน) 27 มีนาคม 2562
701/2562 รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (น.ส.สุพรรษา เดวัง) 26 มีนาคม 2562
700/2562 รับโอนพนักงานเทศบาล (น.ส.จิราภรณ์ ไชโย) 26 มีนาคม 2562
699/2562 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ชุติกาญจน์ สงคง) 26 มีนาคม 2562
687/2562 ย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางดวงดาว อลงกตกิตติคุณ) 26 มีนาคม 2562
609/2562 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายสุเทพ คงรอด) 13 มีนาคม 2562
581/2562 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายจตุรงค์ กุลพร้อม, นายสุภาพ ภักดี) 11 มีนาคม 2562
571/2562 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายสุธี มีเสน, น.ส.นิชลักษณ์ รักษาแก้ว) 8 มีนาคม 2562
526/2562 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับตามคุณวุฒิ (นายวิษณุ ศรีอุทัย) 1 มีนาคม 2562
449/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (น.ส.สุภลัคน์ กองแก้ว)  22 กุมภาพันธ์ 2562
315/2562 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางเฉลิมขวัญ สีวะสา) 8 กุมภาพันธ์ 2562
314/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (นางจิตภินันท์ ทองเสน) 8 กุมภาพันธ์ 2562
290/2562 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (น.ส.วรลักษณ์ คณะแกบ) 7 กุมภาพันธ์ 2562
259/2562 รับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางอารีย์ สนธิเมือง) 4 กุมภาพันธ์ 2562
257/2562 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ว่าที่ ร.ต.หญิงวัฒนา แก้วขวัญ) 4 กุมภาพันธ์ 2562
244/2562 โอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (จ.อ.สุวพจน์ สังข์ทองจีน) 31 มกราคม 2562
243/2562 โอนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารจากผู้ได้รับคัดเลือก (นางจิตภินันท์ ทองเสน) 31 มกราคม 2562
200/2562 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายธงชัย จันทร์สน) 28 มกราคม 2562
127/2562 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายภัทรรัตน์ ศรีราเพ็ญ) 21 มกราคม 2562
69/2562 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 10 มกราคม 2562
39/2562 การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (เงินอุดหนุน) (นายธงชัย จันทร์สน) 8 มกราคม 2562
3/2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 มกราคม 2562
2897/2561 รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุชัญญา สุขเอก) 27 ธันวาคม 2561
2894/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อุไรวรรณ สุทธิพิทักษ์) 27 ธันวาคม 2561
2889/2561 แก้ไขคำสั่งการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางขนิษฐา หนูพันธ์) 26 ธันวาคม 2561
2888/2561 รับโอนข้าราชการรัฐสภามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสาวณักษ์ลภัส คงชู) 26 ธันวาคม 2561
2777/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นายสุอิบ ชลเกษม) 11 ธันวาคม 2561
2776/2561 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นายเทิดธรรม ศรีสว่าง) 11 ธันวาคม 2561
2761/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายธนพล กรุณกิจ)
11 ธันวาคม 2561
2721/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ 
30 พฤศจิกายน 2561
2749/2561 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  6 ธันวาคม 2561
2738/2561 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  4 ธันวาคม 2561
2705/2561 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง 29 พฤศจิกายน 2561
2654/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง (น.ส.เสาวลักษณ์ กุณฑล) 23 พฤศจิกายน 2561
2611/2561 แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รอบการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะราย) (นายจำลอง ทิพย์โท)  16 พฤศจิกายน 2561
2584/2561 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายชัยนุวัฒน์ อุบลจันทร์)  13 พฤศจิกายน 2561
2587/2561 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (น.ส.เสาวลักษณ์ กุณฑล)  13 พฤศจิกายน 2561
2550/2561 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสาวนัยนา ทองสุวรรณ์)  7 พฤศจิกายน 2561
2539/2561 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  6 พฤศจิกายน 2561
2536/2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  5 พฤศจิกายน 2561
2504/2561 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสาวอุรสา พิมพการ)  1 พฤศจิกายน 2561
2498/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายเลิศศักดิ์ ทองคำ)  31 ตุลาคม 2561
2444/2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง (นายธงชัย จันทร์สน)  22 ตุลาคม 2561
2470/2561 การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (เงินอุดหนุน)  29 ตุลาคม 2561
 2469/2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายนเรศ สมหมาย)  29 ตุลาคม 2561
2468/2561 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  29 ตุลาคม 2561
2467/2561 แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.วรินทร กาฬรัตน์)  29 ตุลาคม 2561
2437/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.ยุพวรรณ์ แก้วกาญจน์)  22 ตุลาคม 2561
2454/2561 ให้พนักงานจ้างทั่วไปได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  25 ตุลาคม 2561
2443/2561 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  22 ตุลาคม 2561
2433/2561 แก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รอบเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะราย) (นางพรรัตน์ บรรทัด)  19 ตุลาคม 2561
2427/2561 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสุรีรัตน์ จงไกรจักร์)  19 ตุลาคม 2561
2398/2561 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  16 ตุลาคม 2561
2397/2561 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ รอบการเลื่อนค่าตอบแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  16 ตุลาคม 2561
2389/2561 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2  12 ตุลาคม 2561
2395/2561 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  12 ตุลาคม 2561
2394/2561 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 และให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างกลุ่มบัญชีค่าจ้างถัดไป  12 ตุลาคม 2561
2393/2561 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 และให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 12 ตุลาคม 2561
2392/2561 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  12 ตุลาคม 2561
2391/2561 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ lock icon 12 ตุลาคม 2561
2366/2561 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  4 ตุลาคม 2561
2364/2561 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นางสาวดารารัตน์ รุ่นนวล)  4 ตุลาคม 2561
2363/2561 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นาย สหรัฐ ทองน้อ 4 ตุลาคม 2561
2356/2561 การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางขนิษฐา หนูพันธ์)  4 ตุลาคม 2561
2349/2561 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 ตุลาคม 2561

แจ้งเวียนประกาศ

 แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ newff24 10 พฤษภาคม 2562
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ newff24 10 พฤษภาคม 2562
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ newff24 10 พฤษภาคม 2562
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 17 เมษายน 2562
ประกาศ อบจ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 21 มีนาคม 2562
ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร 24 ธันวาคม 2561
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร
6 ธันวาคม 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2561 5 ตุลาคม 2561
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  9 ตุลาคม 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (ต่อ)  27 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1  27 กันยายน 2561
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  31 สิงหาคม 2561
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 18) พ.ศ. 2561  15 สิงหาคม 2561
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  9 สิงหาคม 2561
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  9 สิงหาคม 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (เงินอุดหนุน 6 กรกฎาคม 2561
  รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 9 เมษายน 2561 
ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 22 กุมภาพันธ์ 2561
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2560  29 พฤศจิกายน 2560
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560  28 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  11 ตุลาคม 2560
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด  27 กันยายน 2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  27 กันยายน 2560
แก้ไขประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  17 กรกฎาคม 2560
แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  17 กรกฎาคม 2560
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  14 กรกฎาคม 2560
ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  14 กรกฎาคม 2560
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  14 กรกฎาคม 2560
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น 11 เมษายน 2560


แจ้งเวียนประกาศ ก.จ.จ. นครศรีธรรมราช

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่

แบบประเมินประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น (เปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน) newff24

** ตามประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายข้าราชการ) ลว. 30 ธ.ค. 2558

28 มีนาคม 2558
ประกาศ ก.จ.จ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 newff24 15 มกราคม 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 12 กันยายน 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  9 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561  31 กรกฎาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561  15 สิงหาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561 18 กรกฎาคม 2561
กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561  18 พฤษภาคม 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 
15 กุมภาพันธ์ 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุติเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ.รับรอง 15 กุมภาพันธ์ 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา
10 เมษายน 2561
ยกเลิกประกาศ ก.จ.จ.นศ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 25 ตุลาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559  16 สิงหาคม 2547
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) 9 ธันวาคม 2559
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่  17 สิงหาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  17 สิงหาคม 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)  12 กรกฎาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (บัญชีเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 2)  17 พฤษภาคม 2559
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  17 พฤษภาคม 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  18 เมษายน 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2559 (บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5) 8 เมษายน 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (บัญชีรายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (การย้ายข้าราชการ) 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 (อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ) 15 ธันวาคม 2558
มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 29 กันยายน 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) 5 ตุลาคม 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 19 มกราคม 2558
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 9 กันยายน 2557
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2555 (การลาของข้าราชการ) 3 ตุลาคม 2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 7 กันยายน 2554
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) 7 มิถุนายน 2548
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 16 สิงหาคม 2547


แจ้งเวียนประกาศ กจ. (ก.กลาง)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 newff24 9 พฤษภาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 newff24 26 กรกฎาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  14 พฤศจิกายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560  27 กรกฎาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560  27 มิถุนายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560  29 มีนาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559  8 มิถุนายน 2559

 

แจ้งเวียนประกาศอื่น ๆ

ประกาศ เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
กสถ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 newff24 22 เมษายน 2562
คกก.คัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร 24 ธันวาคม 2561
คกก.ประเมินผลงานฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและหลักเกณฑ์การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  30 พฤศจิกายน 2560
จังหวัด นศ. กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  12 มิถุนายน 2560
จังหวัด นศ. เปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  12 มิถุนายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.