orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
handbook
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao3

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
499141
วันนี้วันนี้439
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้516
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1166
เดือนนี้เดือนนี้6573
ทั้งหมดทั้งหมด499141
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. คำสั่ง อบจ.นศ.
  2. ประกาศ อบจ.นศ.
  3. ประกาศ ก.จ.จ.นศ.
  4. ประกาศ ก.จ.
  5. ประกาศทั่วไป
  6. แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
126/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (จำนวน 4 ราย) newff24 17 มกราคม 2565
73/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (นายชัยรัต บุญเนียม)  12 มกราคม 2565
63/2665 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางนันท์ธนัส สุดจิตร)   12 มกราคม 2565
62/2565 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ลัลล์ลลิต พรหมคีรี)  12 มกราคม 2565
60/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายสมชาย เฮ่าตระกูล)  12 มกราคม 2565
37/2665 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (จำนวน 3 ราย) 7 มกราคม 2565
36/2565 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (จำนวน 3 ราย) 7 มกราคม 2565
24/2565 ให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  6 มกราคม 2565
14/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือน  5 มกราคม 2565
2/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.กุลยา สุทธิชล)  4 มกราคม 2565
2820/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (นางวราภรณ์ โสภณรัตน์)  28 ธันวาคม 2564
2819/2564 ย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายองอาจ จตุกาญจน์,นางปะรินดา ปัญจะสุวรรณ) 28 ธันวาคม 2564
2790/2564 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางจิตภินันท์ ทองเสน)  23 ธันวาคม 2564
2760/2564 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เฉพาะราย)   21 ธันวาคม 2564
2707/2564 การจ้างพนักงานจ้าง (จำนวน 18 ราย)  14 ธันวาคม 2564
2698/2564 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายสมศักดิ์ ทองปัสโน,นายรัฐกร เหมทานนท์)  13 ธันวาคม 2564
2670/2564 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายวุฒิศักดิ์ นาคัน)  8 ธันวาคม 2564
2669/2564 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (นางณิชกานต์ กุลวรินทร)  8 ธันวาคม 2564
2649/2564 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นางเสาวลักษณ์ ขนอม)  7 ธันวาคม 2564
2648/2564 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (จำนวน 2 ราย)  7 ธันวาคม 2564
2627/2564 การเลิกจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  2 ธันวาคม 2564

แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.นศ.)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 newff24 1 พฤศจิกายน 2564 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  21 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  1 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  27 กันยายน 2564
สำรวจความต้องการย้ายของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  (แบบฟอร์มการขอย้าย) 16 กันยายน 2564
การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)  1 กันยายน 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชการ)  1 กันยายน 2564
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  13 สิงหาคม 2564
ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  22 กรกฎาคม 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรร  16 กรกฎาคม 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ผอ.สาธารณสุข) (แบบคำร้องขอโอน 2 กรกฎาคม 2564
ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  2 กรกฎาคม 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  18 มิถุนายน 2564
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ   11 มิถุนายน 2564
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ  11 มิถุนายน 2564
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (แบบคำร้องขอโอน)  10 มิถุนายน 2564

 

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 newff24 15 พฤศจิกายน 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 newff24 15 พฤศจิกายน 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564  15 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564  15 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564  27 กรกฎาคม 2564
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564  9 เมษายน 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2564   
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 (แนวทางปฏิบัติ) 22 กุมภาพันธ์ 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 27 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563  17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563  17 มิถุนายน 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 31 มกราคม 2563

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  
12 มีนาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 28 มกราคม 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 19 พฤศจิกายน 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 26 กรกฎาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 9 พฤษภาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
14 พฤศจิกายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 27 กรกฎาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 28 มิถุนายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560  29 มีนาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559 8 มิถุนายน 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 27 พฤศจิกายน 2558

 

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 มกราคม 2565
อบจ.สมุทรปราการ การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 4 มกราคม 2565
อบจ.ปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 4 มกราคม 2565
อบจ.สงขลา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 30 ธันวาคม 2564
อบจ.พังงา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 30 ธันวาคม 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 29 ธันวาคม 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 24 ธันวาคม 2564
อบจ.สมุทรปราการ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สายงานผู้ปฏิบัติ)  
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 ธันวาคม 2564
เทศบาลเมืองเบตง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น 23 ธันวาคม 2564
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 ธันวาคม 2564
อบจ.เพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 23 ธันวาคม 2564
เทศบาลนครสมุทรสาคร รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น 22 ธันวาคม 2564
เทศบาลเมืองปัตตานี ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 22 ธันวาคม 2564
อบจ.สมุทรสาคร ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 21 ธันวาคม 2564
อบจ.สมุทรสาคร การสรรหาตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง 21 ธันวาคม 2564
อบจ.กาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 20 ธันวาคม 2564
เทศบาลนครตรัง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 20 ธันวาคม 2564
อบจ.ยโสธร ผลการรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 20 ธันวาคม 2564
อบจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนารายได้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 17 ธันวาคม 2564
อบจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 15 ธันวาคม 2564
อบจ.กาฬสินธุ์ ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 13 ธันวาคม 2564
อบจ.ชัยภูมิ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 13 ธันวาคม 2564
อบจ.ภูเก็ต ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 9 ธันวาคม 2564
เทศบาลนครปากเกร็ด ยกเลิกประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 9 ธันวาคม 2564
อบจ.ปัตตานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 9 ธันวาคม 2564
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 8 ธันวาคม 2564
อบจ.สงขลา ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 8 ธันวาคม 2564
อบจ.ชลบุรี รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูประเภทอื่น หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูที่ว่าง 7 ธันวาคม 2564
อบจ.สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง 7 ธันวาคม 2564
เทศบาลนครนนทบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล 3 ธันวาคม 2564
อบจ.ระนอง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 3 ธันวาคม 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2 ธันวาคม 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2 ธันวาคม 2564
อบจ.ตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 2 ธันวาคม 2564
อบจ.ลพบุรี ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 2 ธันวาคม 2564
อบจ.สระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง 1 ธันวาคม 2564
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ธันวาคม 2564
อบจ.พังงา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 30 พฤศจิกายน 2564
อบจ.สุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 30 พฤศจิกายน 2564
อบจ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 พฤศจิกายน 2564
อบจ.สุโขทัย ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 30 พฤศจิกายน 2564
อบจ.จันทบุรี การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สายงานผู้ปฏิบัติ) 29 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ปัตตานี ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 29 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 26 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ตรัง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 26 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ชัยภูมิ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 25 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ชัยนาท ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 25 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน 25 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (คนพิการ) 24 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลนครปากเกร็ด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 23 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 23 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ร้อยเอ็ด ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 23 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ระยอง การประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 23 พฤศจิกายน 2564
อบจ.ลำพูน ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 22 พฤศจิกายน 2564
อบจ.หนองบัวลำภู รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 22 พฤศจิกายน 2564
อบจ.มุกดาหาร ประกาศขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 18 พฤศจิกายน 2564
อบจ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 พฤศจิกายน 2564
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
18 พฤศจิกายน 2564
อบจ.กาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 17 พฤศจิกายน 2564
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
17 พฤศจิกายน 2564
<a href="http://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=ListNews&id_view=2949&id_type=3&to=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9
next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.