orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
cpt 2565
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao3

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
583703
วันนี้วันนี้342
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้387
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2797
เดือนนี้เดือนนี้11320
ทั้งหมดทั้งหมด583703
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. คำสั่ง อบจ.นศ.
  2. ประกาศ อบจ.นศ.
  3. ประกาศ ก.จ.จ.นศ.
  4. ประกาศ ก.จ.
  5. ประกาศทั่วไป
  6. แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
3732/2565 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป (33 ราย) 29 กันยายน 2565
3725/2565 การจ้างพนักงานจ้าง (3 ราย)   29 กันยายน 2565
3707/2565 รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นางยุวนาถ คงแหล่) 27 กันยายน 2565
3706/2565 ให้โอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายวสันต์ นันทกาล) 27 กันยายน 2565
3687/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายอรุณศักดิ์ เอียดวิจิตต์,นายอุกฤษ หมานรุน) 23 กันยายน 2565
3686/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นางอำนวย กาญจนาศิริวัฒน์,นางสุดาวรรณ เชียรวิชัย) 23 กันยายน 2565
3674/2565 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (4 ราย) 21 กันยายน 2565
3669/2565 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางชฎาพร เสนา) 21 กันยายน 2565
3615/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง  13 กันยายน 2565
3611/2565 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (นางสาวพิมพ์ชนก วิชัยดิษฐ์) 12 กันยายน 2565
3553/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (นางเกษรา พลสวัสดิ์,นายภูมิทัศน์ ลักษณะปิยะ) 5 กันยายน 2565
3552/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.เบญจมาภรณ์ พูนพนัง) 5 กันยายน 2565
3522/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) 1 กันยายน 2565
3521/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง  1 กันยายน 2565
3407/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน (นายธนกร คำแก้ว)  24 สิงหาคม 2565
3320/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่ง  17 สิงหาคม 2565
3317/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (นางสาวชุติมา เพียรจัด)  17 สิงหาคม 2565
2155/2565 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นายพรภพ ส้องสง,นายวิษณุ ศรีอุทัย)  1 สิงหาคม 2565
2140/2565 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง  1 สิงหาคม 2565
2129/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน (นายศุภวุฒิ ศรีระวิ)  27 กรกฎาคม 2565
2128/2565 ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (เฉพาะราย) (น.ส.ลัลล์ลลิต พรหมคีรี,นางเนตรนภา สืบ)  27 กรกฎาคม 2565
2127/2565 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (น.ส.ลัลล์ลลิต พรหมคีรี,นางเนตรนภา สืบ)  27 กรกฎาคม 2565
2126/2565 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (น.ส.ลัลล์ลลิต พรหมคีรี,นางเนตรนภา สืบ)  27 กรกฎาคม 2565
2116/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายฉัตรชัย คงกำไร)  27 กรกฎาคม 2565
2115/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นางวรรณดี มัยยะ,นางอนงค์รดี เต็มรัตน์)  27 กรกฎาคม 2565
2114/2565 การจ้างพนักงานจ้าง (3 ราย) 27 กรกฎาคม 2565
2113/2565 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อมรรัตน์ คงบุญแก้ว)  27 กรกฎาคม 2565
2112/2565 รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.ธมนพรรณ จันธิปะ)  27 กรกฎาคม 2565
2108/2565 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น (นายสมมิตรชัย ไพศาล) 27 กรกฎาคม 2565
2074/2565 รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.นุชรี วงค์สวัสดิ์)  25 กรกฎาคม 2565
2054/2565 รับโอนข้าราชการประเภทอื่น (นายนิมิต ทองคำ)  22 กรกฎาคม 2565
1981/2565 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (น.ส.วราภรณ์ แซ่ผั่ว)  18 กรกฎาคม 2565
1910/2565 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจไปช่วยปฏิบัติงาน (นายอุกฤษ หมานรุน)  8 กรกฎาคม 2565
1865/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (นายเอกพงษ์ บัวจันทร์)  5 กรกฎาคม 2565

แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.นศ.)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 กันยายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 21 กันยายน 2565
กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 13 กันยายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 6 กันยายน 2565
ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 1 กันยายน 2565
แก้ไขประกาศให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ (เฉพาะราย) 31 สิงหาคม 2565
ยกเลิกประกาศและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 15 สิงหาคม 2565
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  8 สิงหาคม 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (น.ส.อมรรัตน์ คงบุญแก้ว) 5 กรกฎาคม 2565
ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  10 มิถุนายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (น.ส.ธมนพรรณ จันธิปะ) 8 มิถุนายน 2565
ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 30 พฤษภาคม 2565
ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 30 พฤษภาคม 2565
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ 30 พฤษภาคม 2565
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 10 พฤษภาคม 2565
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 26 เมษายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  26 เมษายน 2565
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  22 เมษายน 2565 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2  7 เมษายน 2565
แก้ไขประกาศให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ (นางทรรสนี สุทิน)  31 มีนาคม 2565
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2  1 พฤศจิกายน 2564 
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  21 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  1 ตุลาคม 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  27 กันยายน 2564

 

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนงนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง พ.ศ. 2564  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  (แนวทางปฏิบัติ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)

  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง
อบจ.นครปฐม การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 กันยายน 2565
อบจ.อุทัยธานี ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ลงวันที่ 7 กันยายน 2565
อบจ.ปัตตานี ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 6 กันยายน 2565
อบจ.นครปฐม ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ลงวันที่ 6 กันยายน 2565
อบจ.ตรัง ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงวันที่ 6 กันยายน 2565
อบจ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ลงวันที่ 5 กันยายน 2565
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 2 กันยายน 2565
อบจ.บึงกาฬ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ 2 กันยายน 2565
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศผลการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน (สายงานผู้บริหาร) กรณีเกษียณอายุราชการ ลงวันที่ 2 กันยายน 2565
อบจ.สงขลา ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 2 กันยายน 2565
อบจ.สงขลา ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 2 กันยายน 2565
อบจ.ปัตตานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
อบจ.ชุมพร การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
อบจ.เพชรบูรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
อบจ.เพชรบูรณ์ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 1 กันยายน 2565
next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.