Vinaora Nivo Slider 3.x
blk orders
blk announce
blk standard position
blk staffing plan
blk gallery
blk form
blk comment
blk newsletter02
blk ethics compile
blk handbook
blk e laas
blk e plan
blk official letter
blk official letter nstlocal
blk hrsystem

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
25842
วันนี้25
เมื่อวานนี้72
สัปดาห์นี้25
เดือนนี้4719
ทั้งหมด25842
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559

แจ้งเวียนคำสั่ง อบจ.นครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง ลงวันที่
726/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 lock icon newff24 12 เมษายน 2560
725/2560 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 lock icon newff24 12 เมษายน 2560
724/2560 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 lock icon newff24 12 เมษายน 2560
674/2560 ให้พนักงานจ้างพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติงาน newff24 5 เมษายน 2560
656/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน newff24 3 เมษายน 2560
648/2560 ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  31 มีนาคม 2560
622/2560 รับโอนพนักงานครูเทศบาลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด  28 มีนาคม 2560
508/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น lock icon  15 มีนาคม 2560
507/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น lock icon  15 มีนาคม 2560
506/2560 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น lock icon  15 มีนาคม 2560
401/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด  3 มีนาคม 2560
399/2560 ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติงาน  2 มีนาคม 2560
398/2560 ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติราชการ  2 มีนาคม 2560
390/2560 การโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด  28 กุมภาพันธ์ 2560
304/2560 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน  21 กุมภาพันธ์ 2560
303/2560 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง  21 กุมภาพันธ์ 2560
105/2560 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ  30 มกราคม 2560
51/2560 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  23 มกราคม 2560
45/2560 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  23 มกราคม 2560
17/2560 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  12 มกราคม 2560
33/2560 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  16 มกราคม 2560
30/2560 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน  16 มกราคม 2560
29/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ  16 มกราคม 2560
28/2560 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ  16 มกราคม 2560
7/2560 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับตามวุฒิ  9 มกราคม 2560
1939/2559 การให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 lock icon  27 ธันวาคม 2559
1884/2559 การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  14 ธันวาคม 2559
1886/2559 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน  14 ธันวาคม 2559
1849/2559 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  7 ธันวาคม 2559
1848/2559 ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ lock icon  7 ธันวาคม 2559
1813/2559 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จากผู้คัดเลือกได้ lock icon  28 พฤศจิกายน 259
1811/2559 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด lock icon  28 พฤศจิกายน 259
1694/2559 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว lock icon  18 ตุลาคม 2559
1690/2559 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว lock icon  13 ตุลาคม 2559
1689/2559 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 lock icon  13 ตุลาคม 2559
1686/2559 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ lock icon  13 ตุลาคม 2559
1685/2559 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 lock icon  13 ตุลาคม 2559
1684/2559 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ครบเกษียณอายุราชการ lock icon  13 ตุลาคม 2559
1683/2559 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 lock icon  13 ตุลาคม 2559
1652/2559 เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น lock icon  6 ตุลาคม 2559
1536/2559 การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ lock icon  15 กันยายน 2559
1535/2559 การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป lock icon  15 กันยายน 2559
1621/2559 การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป lock icon   29 กันยายน 2559
1597/2559 แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น lock icon
26 กันยายน 2559
1371/2559 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  25 สิงหาคม 2559
1328/2559 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  22 สิงหาคม 2559
1228/2559 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับตามวุฒิ  9 สิงหาคม 2559
821/2559 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง lock icon 10 มิถุนายน 2559
673/2559 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว lock icon 13 พฤษภาคม 2559
664/2559 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (บัญชี 5) lock icon 12 พฤษภาคม 2559
545/2559 เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 lock icon 12 เมษายน 2559
544/2559 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 lock icon 12 เมษายน 2559
459/2559 แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  28 มีนาคม 2559
426/2559 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับตามวุฒิ  23 มีนาคม 2559
425/2559 ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับตามวุฒิ  23 มีนาคม 2559
     
  ดูคำสั่งทั้งหมด คำสั่งทั่วไป  คำสั่งแจ้งเวียนภายใน (เฉพาะสมาชิก)  
 หมายเหตุ รายการที่มี lock icon เป็นรายการสำหรับสมาชิกเท่านั้น ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบจึงจะสามารถดูข้อมูลได้

 

 แจ้งเวียนประกาศ

ประกาศ อบจ.นครศรีธรรมราช

เรื่อง ลงวันที่
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น newff24 11 เมษายน 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง newff24 8 กุมภาพันธ์ 2560
◊ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 ตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 18 ตุลาคม 2559
รายชื่อข้าราชการ/ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น lock icon 13 ตุลาคม 2559
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  18 สิงหาคม 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรร  16 มิถุนายน 2559
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  31 พฤษภาคม 2559
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  11 เมษายน 2559
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น  11 เมษายน 2559
   

 

หมายเหตุ รายการที่มี lock icon เป็นรายการสำหรับสมาชิกเท่านั้น ต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบจึงจะสามารถดูข้อมูลได้

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.