orders
announce
standard position
01
02
gallery
form
newsletter s
ethics compile s
Manu report
Solve problems 2
comment
cpt 2565
uniform
e lass
e plan n
official letter
official letter nstlocal
hrsystem
nst pao3

(- วันนี้ตรงกับวันที่ -)

จำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ (ครั้ง)
668304
วันนี้วันนี้94
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้155
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้363
เดือนนี้เดือนนี้460
ทั้งหมดทั้งหมด668304
เริ่มนับเมื่อ มีนาคม 2559
  1. คำสั่ง อบจ.นศ.
  2. ประกาศ อบจ.นศ.
  3. ประกาศ ก.จ.จ.นศ.
  4. ประกาศ ก.จ.
  5. ประกาศทั่วไป
  6. แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสั่งที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
1600/2566 แก้ไขคำสั่งโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา (นายกฤษณา สกุลวิโรจน์) 1 มิถุนายน 2566
1597/2566 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.นุชรี วงค์สวัสดิ์) 1 มิถุนายน 2566
1596/2566 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นางสาวสิริกร เหมาะเจริญ) 1 มิถุนายน 2566
1363/2566 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) (จำนวน 10 ราย) 30 พฤษภาคม 2566
1361/2566 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (จำนวน 7 ราย) 30 พฤษภาคม 2566
1357/2566 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติราชการ (น.ส.พิมพ์ชนก วิชัยดิษฐ์) 30 พฤษภาคม 2566
1356/2566 รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (นางนิพาภรณ์ ขาวนวล) 30 พฤษภาคม 2566
1183/2566 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.อมร ขวัญเกลี้ยง) 10 พฤษภาคม 2566
1110/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2566
1098/2566 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกจากราชการ (นายสมชาย แก้วสังข์) 28 เมษายน 2566
1097/2566 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (นางสาวศศินุช สุขบาล) 28 เมษายน 2566
1096/2566 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายศักดิ์ระพี คำนวนจิตร์) 28 เมษายน 2566
1095/2566 ให้พนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายพงศกร พรหมห้อง) 28 เมษายน 2566
1073/2566 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (นางอาทิตยา กาญจนภักดิ์) 27 เมษายน 2566
1021/2566 แก้ไขคำสั่งรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายกฤษฎา สกุลวิโรจน์) 21 เมษายน 2566
1003/2566 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายสุพจน์ รัตนพันธ์) 20 เมษายน 2566
978/2566 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (นายจำรัส มีสกุล) 18 เมษายน 2566
977/2566 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากการไปช่วยปฏิบัติราชการ (นางเกษรา พลสวัสดิ์,นายภูมิทัศน์ ลักษณะปิยะ) 18 เมษายน 2566
975/2566 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาการในตำแหน่ง (นายณรงค์ อินทานนท์) 18 เมษายน 2566
932/2566 ให้โอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.นุชรี วงค์สวัสดิ์) 7 เมษายน 2566
921/2566 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นางสุธิรา แก้วสองเมือง) 5 เมษายน 2566
903/2566 ให้โอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.สิริกร เหมาะเจริญ) 3 เมษายน 2566
902/2566 รับโอนข้าราชการประเภทอื่น (นางสาวธนัชพร เกษราพงศ์) 3 เมษายน 2566
892/2566 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 29 ราย 31 มีนาคม 2566
887/2566 ให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (น.ส.ปียมาศ ฉายารักษ์) 31 มีนาคม 2566
886/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (น.ส.ปียมาศ ฉายารักษ์) 31 มีนาคม 2566
860/2566 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (เฉพาะราย) (น.ส.เสาวลักษณ์ วรรณทอง) 27 มีนาคม 2566
800/2566 ให้พนักงานจ้างทั่วไปออกจากราชการไว้ก่อน (นายมานิตย์ เยี่ยมศิริ) 20 มีนาคม 2566
747/2566 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายวีรเชษฐ์ ดำเสน,นายภาณุพงศ์ ประโยชล) 14 มีนาคม 2566
734/2566 ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายพรภพ ส้องสง) 13 มีนาคม 2566
714/2566 ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ (จำนวน 5 ราย) 10 มีนาคม 2566
707/2566 โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น.ส.วณิชชญา ทองพนัง) 10 มีนาคม 2566
692/2566 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (จำนวน 7 ราย) 8 มีนาคม 2566
684/2566 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (จำนวน 5 ราย) 8 มีนาคม 2566
683/2566 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน (นายรถเสน ถนอมนาม) 8 มีนาคม 2566
645/2566 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (น.ส.ศศินุช สุขบาล,นายจำรัส มีสกุล) 1 มีนาคม 2566

แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (อบจ.นศ.)

  เรื่อง ประกาศ ณ วันที่
รายชื่อข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานครูเทศบาล ผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสำนักขัน สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 5 เมษายน 2566
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง) 25 มกราคม 2566
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) 12 มกราคม 2566
ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง) 10 ธันวาคม 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง) 9 ธันวาคม 2565
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) 7 ธันวาคม 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) 14 พฤศจิกายน 2565
รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้โอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน) 14 พฤศจิกายน 2565
รายชื่อผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (น.ส.เรวดี พันเพชรศรี,น.ส.จารีรัตน์ แนบเนียรการ) 14 พฤศจิกายน 2565
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง) 8 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 พฤศจิกายน 2565

 

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  เรื่อง
ประกาศ ก.จ.จ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ประกาศ ก.จ.จ.นศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (แนบท้ายประกาศ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 newff24
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 (แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ) (บัญชีภาระงาน)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดอบจ.ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนงนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565

แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)

  เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

แจ้งประชาสัมพันธ์

  เรื่อง
อบจ.สงขลา ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 18 เมษายน 2566
อบจ.ชัยนาท ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ 11 เมษายน 2566
อบจ.ปทุมธานี ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 10 เมษายน 2566
อบจ.พิษณุโลก ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ ลงวันที่ 10 เมษายน 2566
อบจ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 7 เมษายน 2566
อบจ.กระบี่ การประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 7 เมษายน 2566
อบจ.พิษณุโลก รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 5 เมษายน 2566
เทศบาลเมืองแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ลงวันที่ 5 เมษายน 2566
อบจ.เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ลงวันที่ 4 เมษายน 2566
อบจ.นนทบุรี รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
next
prev

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

71 หมู่ที่ 7 ถนนเทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 402, 403, 405 อีเมล personnel.nstpao@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.